.

.
Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Το πλήρες κείμενο έγκρισης της υψομετρικής μελέτης για το ιδιωτικό γήπεδο Μελισσανίδη (ΑΕΚ)ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα,  15 - 6 - 2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αρ. Πρωτ.: ΔΟΥ/οικ/3246
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝΔ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ταχ. Δ/νση   : Λ. Αλεξάνδρας 19Ταχ. Κώδικας : 114
73,  ΑθήναΠληροφορίες : Β. ΔελαγραμμάτικαΤηλέφωνο
: 210
– 64 62 054Fax
: 210
– 64 63 886

ΘΕΜΑ:  Έγκριση της υψομετρικής μελέτης των δύο αδιάνοικτων πεζόδρομων του Ο.Τ.295 του Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας που εντάσσονται στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.4467/2017 (τροποποίηση του άρθρου 15 του Ν.4067/2012) και αφορούν στο έργο Κατασκευή Κέντρου Αθλητισμού Μνήμης και Πολιτισμού «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ».Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1.    Του Π. .63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4320/2015 (Α΄29) και ισχύει.

2.    Του Ν. 4412/2016 (Α΄147) "Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.    Του Ν. 4067/2012 (Α΄79) ‘’Νέος Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.    Του Ν. 4467/2017 (Α΄56) ‘’Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις’’ και ειδικότερα του άρθ. 13 αυτού ‘’Τροποποίηση του άρθρου 15 του Ν. 4067/2012 (Α’79)’’.

5.    Του Ν. 4277/2014 (Α΄156) ‘’Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας − Αττικής και άλλες διατάξεις’’.

6.    Το Π. .696/74 ‘’Περί αμοιβών Μηχανικών και των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών’’, σε ό,τι αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές.

7.    Του Π. .109/2014 (Α΄176) για το νέο Οργανισμό του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

8.    Την με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/οικ/3125/9-6-2017 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί ‘’Ορισμού της αρμόδιας Υπηρεσίας για τον έλεγχο και την έγκριση της υψομετρικής

μελέτης   οδών  που  εντάσσονται  στις  διατάξεις  του  άρθρου  13  του  Ν.4467/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ έγκρισης υψομετρικής                                                                                                        Σελίδα 1

(τροποποίηση του άρθρου 15 του Ν.4067/2012) και αφορούν στο έργο Κατασκευή Κέντρου Αθλητισμού Μνήμης και Πολιτισμού «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» (ΑΔΑ:Ω0ΛΣ465ΧΘΞ-ΤΤΠ).

9.    Του Π. . 70/2015 (Α΄114) περί «Ανασύστασης των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ.λπ.» με το οποίο ανασυστάθηκε το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

10.  Του Π. . 123/2016 (Α΄208) για τη Μετονομασία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

11.  Του Π. . 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

12.  Της με αρ. οικ.268/29-5-2017 (ΦΕΚ 1911Β΄/1-6-2017) Απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, περί της ‘’Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού», κατά περίπτωση στους: Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γενικό Γραμματέα Υποδομών και Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου, καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ.’’Και αφού λάβαμε υπόψη:


1.      Το Ν. 4067/2012 (Α΄79) όπως ισχύει και ειδικότερα το αρθ. 15, παραγρ. 7, όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν.4467/2017 (Α΄56) σύμφωνα με το

οποίο: ‘’………. Τα ύψη για την εφαρμογή του ιδεατού στερεού, μετρώνται από κάθε σημείο της ρυμοτομικής γραμμής στη στάθμη του οριστικά διαμορφωμένου πεζοδρομίου, όπως αυτή βεβαιώνεται από τον μελετητή μηχανικό και εγκρίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα και το διάγραμμα κάλυψης από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. Αν δεν υπάρχει οριστικά διαμορφωμένο πεζοδρόμιο, η στάθμη αυτή καθορίζεται από την εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη της οδού. Αν δεν υπάρχει υψομετρική μελέτη της οδού, η μελέτη συντάσσεται από ιδιώτη μηχανικό και αυτή εγκρίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. Επιτρέπεται η σύνταξη νέας υψομετρικής μελέτης στην περίπτωση διαφοροποίησης του ύψους της οδού’’.

‘’Σε περίπτωση ανέγερσης αθλητικών εγκαταστάσεων με χωρητικότητα άνω των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) θεατών, για την κατασκευή ή τη λειτουργία των οποίων απαιτούνται διανοίξεις ή διαμορφώσεις οδών και λοιπά συνοδά έργα, οι αρμοδιότητες της έγκρισης κυκλοφοριακών και λοιπών σχετικών τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών, της έγκρισης υψομετρικής μελέτης οδών και της έκδοσης σχετικών βεβαιώσεων που απαιτούνται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή και της κατασκευής και επίβλεψης των αντίστοιχων έργων, ασκούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η διάταξη εφαρμόζεται και επί εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος της, αιτήσεων έγκρισης των απαιτούμενων μελετών των περιπτώσεων του ανωτέρω εδαφίου’’.

2.      Το Ν.4412/2016 (Α΄47) και ειδικότερα το άρθρο 49, παραγρ. 3 σύμφωνα με το οποίο: ‘’Με

απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να εγκρίνεται η εκπόνηση μελέτης ή μέρους της, η παροχή τεχνικών υπηρεσιών ή η εκτέλεση δημοσίου έργου ή τμήματός του από ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με δαπάνη του χωρίς καμία επιβάρυνση του Δημοσίου ορίζοντας τους όρους με τους οποίους θα εκτελεσθεί η μελέτη ή η παροχή τεχνικών υπηρεσιών ή το έργο και θα γίνει η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.’’


ΑΠΟΦΑΣΗ έγκρισης υψομετρικής                                                                                                        Σελίδα 2

3.      Το Ν.4277/2014 (Α΄156), άρθρο 42, ‘’Κανονιστικό Πλαίσιο − Σχεδιασμός και Πολεοδομική Οργάνωση περιοχής της Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής για τη δημιουργία Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού ‘’και ειδικότερα:

α) την παραγρ. 1 σύμφωνα με την οποία ‘’… παραχωρείται κατά χρήση, διοίκηση και διαχείριση στο ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως» που ιδρύθηκε με την αριθ. 3844/1924 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με έδρα τη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής, για την εκπλήρωση του καταστατικού του σκοπού και την ανέγερση στην παραπάνω έκταση Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού με την επωνυμία «Αγία Σοφία – Νέα Φιλαδέλφεια’’ .

β) την παραγρ. 4, σύμφωνα με την οποία ‘’… εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ν. Φιλαδέλφειας με την επέκταση και τη μετατόπιση ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών……’ και

γ) την παραγρ. 4.β, εδάφιο (δδ) σύμφωνα με το οποίο ‘’Για την λειτουργική ενσωμάτωση των

επιτρεπόμενων χρήσεων στον αστικό ιστό, επιτρέπεται επίσης η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και των περιμετρικών πεζοδρόμων με την πραγματοποίηση εκσκαφών έως 5 μέτρα και επιχώσεων έως 2 μέτρα, μη εφαρμοζομένης της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79)………..’’.

4.      Την από 3-2-2015 σύμβαση εκχώρησης που έχει υπογραφεί μεταξύ του σωματείου με την επωνυμία «Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως» και της εταιρείας «Δικέφαλος 1924» Κατασκευαστική Α.Ε. ως φορέας υλοποίησης του ‘’Κέντρου Αθλητισμού Μνήμης και Πολιτισμού «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»’’.

5.      Την Απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΔΙΠΑ/17282/1-4-2016 για την ‘’Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού στη Ν.Φιλαδέλφεια Αττικής’’ και ειδικότερα την παράγραφο 4.3.8.5. αυτής (ΑΔΑ:7ΥΕΛ4653Π8-ΘΞΩ).

6.      Το με αρ. πρωτ. 10268/28-4-2017 έγγραφο του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος με το οποίο διαβιβάζει στην ΓΓΥ/ΔΟΥ την Υψομετρική Μελέτη Πεζοδρόμων μαζί με το με αρ. 200/25-4-2017 συνοδευτικό έγγραφο της «Δικέφαλος 1924» Κατασκευαστική Α.Ε. για ενέργειες λόγω αρμοδιότητας.

7.      Το με αρ. πρωτ. 12226/24-5-2017 έγγραφο του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος με το οποίο διαβιβάζει στην ΓΓΥ/ΔΟΥ φάκελο με τη σχετική αλληλογραφία με αρμόδιους φορείς

που αφορούν στο υπόψη θέμα, στον οποίον περιελαμβάνετο μεταξύ άλλων και το οικ/3085/19-1-2017 έγγραφο του Υπ. ΠΕΡ.& ΕΝ/ .Α.Ο.Κ.Α.

8.      Το με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/οικ/2747/19-5-2017 έγγραφο προς την «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924» Κατασκευαστική Α.Ε., με το οποίο διαβιβάστηκε συνημμένα φύλλο παρατηρήσεων για την υπόψη μελέτη.

9.      Το με αρ. πρωτ. 206/26-5-2017 έγγραφο της «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924» Κατασκευαστική Α.Ε.

(αρ. πρωτ. ΔΟΥ/2893/26-5-2017), με το οποίο διαβιβάζει στην .Ο.Υ. την Υψομετρική Μελέτη των δύο αδιάνοικτων πεζόδρομων με τις διορθώσεις και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν.

10.   Την επανυποβολή της υψομετρικής μελέτης των δύο αδιάνοικτων πεζόδρομων (2η υποβολή) με το με αρ. πρωτ. 17Ε8869/8-6-2017 της ΔΡΟΜΟΣ Ε.Π.Ε. (αρ. πρωτ.


ΑΠΟΦΑΣΗ έγκρισης υψομετρικής                                                                                                        Σελίδα 3

ΔΟΥ/3120/8-6-2017), επικαιροποιημένη σύμφωνα με τα όσα συζητήθηκαν στην από 6-6-2017 σύσκεψη στην .Ο.Υ.

11.   Το με αρ. πρωτ.217/7-6-2017 έγγραφο της «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924» Κατασκευαστική Α.Ε. (αρ. πρωτ. ΔΟΥ/3119/8-6-2017), με το οποίο επιβεβαιώνει ότι τελεί εις γνώση και είναι σύμφωνη με την τεχνική λύση της Υψομετρικής Μελέτης των δύο αδιάνοικτων πεζόδρομων, σύμφωνα με την οποία τυχόν διαφεύγουσα (του δικτύου ομβρίων) επιφανειακή απορροή από το χαμηλό σημείο του πεζόδρομου της βόρειας πλευράς (πάσσαλος ‘’Ρ3’’ του άξονα) προβλέπεται να παροχετεύεται επιφανειακά προς τα κατάντη διαμέσου του περιβάλλοντος χώρου του Αθλητικού Κέντρου, με την κατάλληλη υψομετρική διαμόρφωση.

12.   Το με αρ. πρωτ. 218/12-6-2017 (αρ. πρωτ. ΔΟΥ/ 3188/13-6-2017) έγγραφο της «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924» Κατασκευαστική Α.Ε. στο οποίο δηλώνει ότι τελεί εν γνώσει της η 2η υποβολή της υπόψη Υψομετρικής μελέτης με το με αρ. πρωτ. 17Ε8869/8-6-2017 της ΔΡΟΜΟΣ Ε.Π.Ε. (αρ. πρωτ. ΔΟΥ/3120/8-6-2017).

13.   Το γεγονός ότι πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο ‘’Κέντρο Αθλητισμού Μνήμης και Πολιτισμού «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής με μέγιστη χωρητικότητα 31.500 θεατές, δηλαδή με χωρητικότητα μεγαλύτερη των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) θεατών και ως εκ τούτου έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα από το άρθρο, παραγρ. 7 του Ν.4067/2012 (Α΄79), όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν.4467/2017 (Α΄56).

14.   Ότι στα πλαίσια της κατασκευής των συγκεκριμένων πεζοδρόμων, θα πρέπει να συμπεριληφθεί η μελέτη διαμόρφωσής τους και η σχετική υδραυλική μελέτη με την οποία θα αντιμετωπίζεται η απορροή των ομβρίων των έργων και θα τεκμηριώνεται με τους απαραίτητους υπολογισμούς η λύση της διέλευσης απορρέουσας παροχής από τον περιβάλλοντα χώρο του αθλητικού κέντρου.

15.   Ότι με το με αρ. πρωτ. 219/14-6-2017 (αρ. πρωτ. ΔΟΥ/3213/14-6-2017) έγγραφο της, η «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924» Κατασκευαστική Α.Ε. δεσμεύεται να αναλάβει με δαπάνες της, την εκπόνηση των μελετών της ως άνω παραγράφου 14.

16.   Ότι παράλληλα και πριν την έναρξη κατασκευής των πεζοδρόμων, θα πρέπει να τακτοποιηθούν θέματα που αφορούν στο χώρο που βρίσκεται το αμαξοστάσιο του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας.

Και επειδή:

1.      Σύμφωνα με το Ν. 4277/2014 άρθ.42 παρ.1 ορίστηκε μεταξύ άλλων να ανεγερθεί το Κέντρο Αθλητισμού Μνήμης και Πολιτισμού «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ύστερα από παραχώρηση συγκεκριμένης έκτασης στο ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως» ενώ με τη παρ. 2 του άρθ 42 το προαναφερθέν αθλητικό σωματείο δύναται να αποδέχεται δωρεές ή χορηγίες από τρίτους, να εκχωρεί δικαιώματα και υποχρεώσεις σε τρίτους, να συμβάλλεται με αυτούς και εν γένει να προβαίνει σε κάθε

ΑΠΟΦΑΣΗ έγκρισης υψομετρικής                                                                                                        Σελίδα 4

νόμιμη ενέργεια που συντείνει στην εκπλήρωση των σκοπών της ανέγερσης του Κέντρου Αθλητισμού Μνήμης και Πολιτισμού «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» .

2.      Σύμφωνα με το Ν. 4277/2014 άρθ.42 παρ.4 εγκρίθηκε μεταξύ άλλων η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας με την επέκταση και τη μετατόπιση ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών με την οποία προβλέπεται μεταξύ άλλων η δημιουργία δυο πεζοδρόμων βόρεια και ανατολικά του οικοδομικού τετραγώνου Ο.Τ. 295, ενώ με την υποπαραγρ. (δδ) της ιδίας παρ. του άρθ. 42 και για την λειτουργική ενσωμάτωση των επιτρεπόμενων χρήσεων στον αστικό ιστό, επιτρέπεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και των περιμετρικών πεζοδρόμων με την πραγματοποίηση εκσκαφών έως 5 μέτρα και επιχώσεων έως 2 μέτρα.

3.      Επίσης σύμφωνα με το Ν. 4277/2014 άρθ.42 παρ.5, υποπαραγρ.(β), οι προβλεπόμενες εγκρίσεις και άδειες για την πραγματοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή της παρ. 1 (του Ν. 4277/2014 άρθ.42), εκδίδονται πριν την αδειοδότηση και υλοποίηση των συνοδών τεχνικών και συγκοινωνιακών έργων, η ολοκλήρωση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων.

4.      Για την υλοποίηση του έργου του Κέντρου Αθλητισμού Μνήμης και Πολιτισμού «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» έχουν εγκριθεί οι αναγκαίοι περιβαλλοντικοί όροι.

5.      Με το άρθρο 13 του Ν.4467/2017 (Α΄56) προστέθηκαν δύο τελευταία εδάφια στην παραγρ. 7 του άρθρου 15 του Ν.4067/2012 σύμφωνα με τα οποία εισάγεται ειδική ρύθμιση που ισχύει ειδικώς και εφαρμόζεται μόνο για τις ανεγέρσεις αθλητικών εγκαταστάσεων χωρητικότητας άνω των 15.000 θεατών και όταν για τις εγκαταστάσεις αυτές απαιτούνται διανοίξεις ή διαμορφώσεις οδών και λοιπά συνοδά έργα, η αποφασιστική αρμοδιότητα για τη έγκριση των μελετών που αναφέρονται στα εδάφια αυτά (π.χ. κυκλοφοριακές, λοιπές τεχνικές και υποστηρικτικές μελέτες, υψομετρική μελέτη οδών κλπ) ασκείται αποκλειστικά από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και δεν προβλέπεται καμία άλλη πρόσθετη διαδικασία.

6.      Η υλοποίηση των δύο πεζόδρομων είναι αναγκαία σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.4277/2014 και το όμορο οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ. 294) των δύο αδιάνοικτων πεζόδρομων βόρεια και ανατολικά είναι αποκλειστικά και μόνο το Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας.

7.      Η υπόψη Υψομετρική Μελέτη Οδών των δύο προβλεπόμενων αδιάνοικτων πεζόδρομων συντάχθηκε από μελετητικό γραφείο, που έχει τα νόμιμα προσόντα με βάση τις κείμενες διατάξεις για λογαριασμό της «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924» Κατασκευαστική Α.Ε. που είναι φορέας υλοποίησης του Κέντρου Αθλητισμού Μνήμης και Πολιτισμού «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» (σύμφωνα με


ΑΠΟΦΑΣΗ έγκρισης υψομετρικής                                                                                                        Σελίδα 5

την από 3-2-2015 σύμβαση εκχώρησης), συμπληρώθηκε και διορθώθηκε με βάση τις οδηγίες της .Ο.Υ. και τις ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές.

8.      Η υπόψη μελέτη αναφέρεται στην υψομετρική διαμόρφωση των αδιάνοικτων βόρειου και ανατολικού πεζόδρομου του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.295) που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας και είναι σύμφωνη με τους όρους που επιβάλλονται στο προαναφερθέν άρθρο 42 του Ν.4277/2014.

9.      Η εφαρμογή της υπόψη μελέτης προϋποθέτει την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων στάθμευσης οχημάτων του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας και την πρόβλεψη πρόσβασης στο όμορο οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ. 294 - Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας), σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΔΙΠΑ/17282/1-4-2016 για την ‘’Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού στη Ν.Φιλαδέλφεια Αττικής’’) και ειδικότερα την παράγραφο 4.3.8.5.1 αυτής.

10.   Η υπόψη υψομετρική μελέτη συνάδει με την υφιστάμενη κατάσταση στις αξονοδιασταυρώσεις Καππαδοκίας και βόρειου πεζόδρομου και αντίστοιχα Πατριάρχου Κωνσταντίνου και ανατολικού πεζόδρομου, είναι δε εν γένει συμβατή με την υποβεβλημένη και μη εισέτι αδειοδοτηθείσα περιβαλλοντικά, μελέτη ‘’Ταπείνωσης και κάλυψης τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου-Φωκών στη Νέα Φιλαδέλφεια ‘’.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


Εγκρίνουμε την Υψομετρική Μελέτη των δύο αδιάνοικτων πεζόδρομων του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.295) του Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας που εντάσσονται στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.4467/2017 (τροποποίηση του άρθρου 15 του Ν.4067/2012) και αφορούν στο έργο Κατασκευή Κέντρου Αθλητισμού Μνήμης και Πολιτισμού «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», όπως αυτή συντάχθηκε από το μελετητικό γραφείο ΔΡΟΜΟΣ Ε.Π.Ε. για λογαριασμό της «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924» Κατασκευαστική Α.Ε. και ακολούθως ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την .Ο.Υ.


Προ της εφαρμογής της ως άνω Υψομετρικής Μελέτης είναι αναγκαία η σύνταξη οριστικής μελέτης διαμόρφωσης πεζοδρόμων, υδραυλικής μελέτης πεζοδρόμων και η μετεγκατάσταση του χώρου αμαξοστασίου Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, ενώ μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μελέτης ‘’Ταπείνωσης και κάλυψης τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου-Φωκών στη Νέα Φιλαδέλφεια’’, να ελεγχθεί η αναγκαιότητα ή μη προσαρμογής στην απόληξη του ανατολικού πεζόδρομου με την οδό Πατριάρχου Κωνσταντίνου .
ΑΠΟΦΑΣΗ έγκρισης υψομετρικής                                                                                                        Σελίδα 6

Η  Υψομετρική Μελέτη Οδών αποτελείται από έναν φάκελο με τα ακόλουθα τεύχη και σχέδια :

1.    Τεύχος τεχνικής έκθεσης (1)

2.    Σχέδιο Οριζοντιογραφίας (1)

3.    Σχέδιο Μηκοτομής (1)


Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.   Γραφείο Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.

2.   Γρ. Γεν. Γραμματέα Υποδομών
3.   Γρ. Γεν. Δ/ντή Συγκ/κών Υποδομών

4.   Περιφέρεια Αττικής

Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού & Υποδομών Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα Τ.Κ.11741 (με μια σειρά της μελέτης)

5.   Υπ. Περιβ/ντος & Ενέργειας Γεν. Δ/νση Πολεοδομίας

Δ/νση Αρχιτ/κής, Οικοδ. Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων Αμαλιάδος 17, Αθήνα Τ.Κ.11523

6.   Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων

143 43 Νέα Χαλκηδόνα

(με μια σειρά της μελέτης και ένα CD)

7.   «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924» ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ολύμπου & Πάτμου Μαρούσι, Τ.Κ.15123

(με δύο (2) σειρές της μελέτης και ένα CD)

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.   ΔΟΥ/β,γ,δ,ε,στ,ζ

2.   Χρον. Αρχείο

3.   Εμμ. Παπαδόπουλο

4.   Β. Κούρου

5.   Β. Δελαγραμμάτικα (με μια σειρά της μελέτης)

6.   Σ.Α. 133

7.   Αρχείο Μελετών ΔΟΥ

(με μια σειρά της μελέτης και ένα CD)

ΑΠΟΦΑΣΗ έγκρισης υψομετρικής                                                                                                        Σελίδα 7

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου