.

.
Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

Διορίστηκε Γενική Γραμματέας στο Δήμο η κ. Θεοδώρα Σταθοπούλου


Από το orizontes.gr μάθαμε την αποκλειστική είδηση ότι από τις 2-9-2014 διορίστηκε Γενική Γραμματέας στο Δήμο η κ. Θεοδώρα Σταθοπούλου!

Προξενεί εντύπωση γιατί κάτι που δε μπορεί να κρυφτεί, μα ούτε υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο, δεν το ανακοινώνει άμεσα και επίσημα ο Δήμος στους δημότες!

Ας ελπίσουμε η συνέχεια να μην είναι ανάλογη…
Ακολουθεί η απόφαση όπως δημοσιεύτηκε στη "Διαύγεια":Αρ. Πρωτοκόλλου : 15183

Νέα Φιλαδέλφεια 2 / 9 /2014


 ΘΕΜΑ: Απόφαση διορισμού Γενικού Γραμματέα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 320 /2014

Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

Έχοντας υπόψη:

1)-Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2)-Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 161 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
3)-Το υπ΄ αριθμ. 15078/1-9-2014 πρακτικό ορκωμοσίας της Νέας Δημοτικής Αρχής.
4)-Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 3013/τεύχος β΄/13-11-2012), στον οποίο έχει συσταθεί θέση Γενικού Γραμματέα.
5)-Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες.
6)-Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2014 έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την κάλυψη της μισθοδοσίας του Γενικού Γραμματέα.

7)-Τα προσόντα της υπαλλήλου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Σταθοπούλου Θεοδώρας του Νικολάου, κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης με βαθμό Γ΄, που ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της παραπάνω θέσης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Διορίζουμε την Σταθοπούλου Θεοδώρα του Νικολάου κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης με βαθμό Γ΄, υπάλληλο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στη θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Περίληψη της παρούσας απόφασης θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1)-Γραφείο Δημάρχου  
2)-Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3)-Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου