.

.
Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα

Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβούλιου τη Τετάρτη 20-6-18Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. (13η)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 20ή Ιουνίου 2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ1.    Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (επανεισαγωγή).

2.    Συζήτηση επί της αριθ. πρωτ. 13032/22-5-2018 έγγραφης διαμαρτυρίας κατοίκων του Δήμου για την τοποθέτηση εμποδίων παρκαρίσματος επί της οδού Αρτάκης 3-Νέα Φιλαδέλφεια.

3.    Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή, συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας».

4.    Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Κατασκευή νέου δημοτικού αναψυκτηρίου Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας».

5.    Επιστροφή ποσού, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος, και διάθεση σχετικής πίστωσης.

6.    Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου.

7.    Επανασυγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων έως 31/8/2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81.

8.    Μερική ανάκληση της αριθ. 203/16 απόφασης Δ.Σ. και παραχώρηση χρήσης νέου χώρου στο Σύλλογο Ηπειρωτών «ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ».

9.    Έγκριση  κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών  σύμφωνα με το υπ.αριθμ. 13081/31-05-2017 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης για το δημοτικό ακίνητο επί της οδού Δεκελείας 41 Ν. Χαλκηδόνα (‘’ΗΡΩΔΕΙΟ ΠΑΡΚΟ’’). 

10. Επιλογή τραπεζικού ιδρύματος για συνεργασία με το Δήμο στα πλαίσια κάλυψης των αναγκών του (επανεισαγωγή).

11. Έγκριση αλλαγής του τιμολογίου των Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού από Γενική Χρήση σε Οικιακή για  τους πολιτιστικούς, αθλητικούς συλλόγους – σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς  και συνεταιρισμούς – εταιρείες με συλλογικό και κοινωνικό έργο που εδρεύουν στο Δήμο, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

12. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

13. Έγκριση παραλαβής της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ».

14. Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρων σχολικών μονάδων, βάσει της αριθ. 6/2018 απόφασης της ΔΕΠ.

15.Έγκριση  συνδιοργάνωσης  4ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου επί δημοσίας οδού με την επωνυμία «Στις Γειτονιές των Μικρασιατών Προσφύγων» και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

16. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγορικού γραφείου για την κατάθεση αίτησης ανακοπής κατά της απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί έγκρισης διάθεσης συνεργείου από τρίτους για εκτέλεση κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών στο Άλσος Ν.Φ., αίτησης αναστολής εκτέλεσης καθώς και για κάθε εξώδικο και δικαστικό χειρισμό (σχετ. η αριθ. 157/18 απόφαση Οικ. Επιτροπής).

  1. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα υποδομής  Δημοτικού  Νεκροταφείου» (Α.Μ: 64/2016).

18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή δυο αιθουσών πολλαπλών χρήσεων (Δημοτικών Γυμναστηρίων) στο Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Ν. Αττικής».

19. Έγκριση  δαπάνης   και   διάθεση σχετικής πίστωσης για την  προμήθεια  εδεσμάτων και την ηχητική κάλυψη για τις ανάγκες υλοποίησης  της καλοκαιρινής γιορτής των  Κ.Α.Π.Η. του Δήμου.

  1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών του Δήμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου