.

.
Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα

Κυριακή, 3 Απριλίου 2016

Γήπεδο Μελισσανίδη (ΑΕΚ): Η έγκριση της ΜΠΕ από τον Π. Σκουρλέτηο "τίγρης" πατάει γκάζει από την Τετάρτη, 08 Μαίου 2013. σκέψου να μην πάταγε γκάζι... (πρωτοσέλιδο της Sport day)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αθήνα, 1 Απριλίου 2016
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Α.Π.: οικ. 17282
(ΔΙΠΑ)


ΤΜΗΜΑ Δ’

ΠΡΟΣ:
Ταχ. Δ/νση
: Λ. Αλεξάνδρας 11
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.
Τ.Κ.
: 114 73
Αργοστολίου 15, 113 62 Αθήνα
Πληροφορίες
: Ζωή Δεδούση
(συν. φάκελος ΜΠΕ)
Τηλέφωνο
: 210 6417963

F.A.X.
210 6430625ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής».


Έχοντας υπόψη:

1.              Το Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2040/1992 (Α΄ 70) «Ρύθμιση Θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις», τον Ν. 3208/2003 (Α΄303) και το Ν. 4280/2014 (Α΄ 159) και ισχύει.

2.              Το Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3.              Το Ν. 3208/2003 (Α΄303) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις»

4.              Το Ν. 3378/2005 (Α΄203) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)».

5.              Το Ν. 4014/2011 (Α΄209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων ....», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6.              Το Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος ... Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄24).

7.              Το Ν. 4258/2014 (Α΄ 94) «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – Ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

8.              Ο Ν. 4277/2014 (Α’ 156) «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις».

9.              Το Π. . 100/2014 (Α’ 167) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

10.          Το Π. .  70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων … και του Υπουργείου Παραγωγικής

1


Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας …».

11.          Το Π. . 73/2015 (Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

12.          Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) οικ. 5673/400/5.3.1997 (Β’ 192) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις ΚΥΑ 19661/1982/2.8.1999 (Β’ 1811) και 48392/939/ 28.3.2002 (Β’ 405) όπως εκάστοτε ισχύει.

13.          Την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (Β’ 892) «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης,Νοεμβρίου 1998», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/ οικ. 38295/2007 (Β’ 630), διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ Β’ 986).

14.          Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (Β’ 1312) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).

15.          Η ΚΥΑ 145116/2011 (Β’ 354) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 191002/2013 ΚΥΑ (Β’ 2220).

16.          Την ΚΥΑ 21398/2012 (Β’ 1470) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού διαδικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Νόμου 4014/2011 (Α’ 209).

17.          Την ΚΥΑ οικ. 48963/2012 (Β’ 2703) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α’ της υπ’ αριθμ. 1958/13.1.2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21),

...».

18.          Την ΚΥΑ 167563/ΕΥΠΕ/2013 (Β’ 964) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, ...».

19.          Την ΚΥΑ 1649/45/2014 (Β’ 45) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α’ της Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Α’ 21) ...» .

20.          Την ΚΥΑ οικ.146896/2014 (Β’ 2878) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης

υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως αυτή διορθώθηκε με το 3142/Β/2014 ΦΕΚ «Διόρθωση σφαλμάτων…».

21.          Την ΥΑ 1958/2012 (Β’ 21) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 (Α΄209)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

22.          Την ΥΑ 15277/2012 (Β’ 1077) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της Υ.Α. 1958/2012 (Β’ 21), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011».

23.          Την ΥΑ 170225/2014 (Β’ 135) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α’...».

24.          Την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου του θέματος που υποβλήθηκε στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΚΑ με το υπ’ αριθμ. 133/30.3.2015 έγγραφο της εταιρείας «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» (Α.Π. ΔΙΠΑ: 147738/01.04.2015).

25.          Τα ακόλουθα έγγραφα και μελέτες που βρίσκονται συνημμένα στο φάκελο της ΜΠΕ του έργου:

2


i.         Το με Α.Π. : ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/Β’ ΕΠΚΑ/28985/17271/874/13.02.2014 έγγραφο της Β΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει αντίρρηση για την χωροθέτηση του «Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής»

ii.          Το με Α.Π. : ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/1η ΕΒΑ/28919/17237/900/10.02.2014 έγγραφο της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με το οποίο εντός των ορίων και στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο της περιοχής του «Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής» δεν εντοπίζονται μνημεία αρμοδιότητας της 1ης ΕΒΑ.

iii.          Την με Α.Π. : ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΕΝΜΑ/98959/11337/2145/17.04.2014 Απόφαση της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού με την οποία εγκρίνεται η μελέτη ανέγερσης του «Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής» καθώς με αυτήν δεν αλλοιώνεται το περιβάλλον του διατηρητέου από το ΥΠΠΟΑ μνημείου (καμινάδα του πρώην εργοστασίου «Μπριτάννια».

iv.         Το με Α.Π.: 11884/16.07.2014 έγγραφο του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος σύμφωνα με το οποίο η αποκομιδή των απορριμμάτων από τη λειτουργία του «Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού» θα πραγματοποιείται από το Δήμο.

v.         Το με Α.Π.: 11923/12.09.2014 έγγραφο της Εταιρείας Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. (ΕΥΔΑΠ) σύμφωνα με το οποίο είναι δυνατή η υδροδότηση του εν λόγω έργου από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.

vi.         Το με Α.Π.: 14612/04.11.2014 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ σχετικό με τη δυνατότητα σύνδεσης του «Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού» στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ.

vii.         Το με Α.Π. 53814/09.09.2014 έγγραφο του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ) σύμφωνα με το οποίο είναι δυνατή η ηλεκτροδότηση του εν λόγω έργου από το δίκτυο Μέσης Τάσης 20KV εφόσον προηγηθούν απαιτούμενες ενισχύσεις /επεκτάσεις του.

viii.          Το με Α.Π. 270110189/23.09.2014 έγγραφο της Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. (ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.) σύμφωνα με το οποίο επί των οδών Καππαδοκίας, Φωκών, Πατριάρχου Κωνσταντίνου και Ατταλείας δεν διέρχεται δίκτυο Φυσικού Αερίου και το κόστος κατασκευής του απαιτούμενου μήκους δικτύου θα καλυφθεί από τον φορέα του έργου.

ix.         Την από 23.09.2014 Βεβαίωση του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Προϊόντων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε. σύμφωνα με την οποία η Εταιρεία δύναται να παραλάβει και να ανακυκλώσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 την περίσσεια των εκχωμάτων που αναμένεται να προκύψει από το «Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού» και θα ανέρχεται στα 100.000m3.

x.         Την Τεχνική Έκθεση ισοζυγίου Πρασίνου του νέου γηπέδου της ΑΕΚ, NERCO-N. ΧΛΥΚΑΣ & Συνεργάτες Α.Ε.Μ., Σεπτέμβριος 2014 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 42 του Ν. 4277/2014, παρ. 5α

xi.         Την συμπληρωματική Τεχνική Έκθεση σχετικά με το πολεοδομικό καθεστώς του πεζοδρόμου

βορείως του δημιουργούμενου Κέντρου ΑΕΚ, Οικονόμου  ., 2014.

xii.         Τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Ταπείνωση και κάλυψη τμήματος Οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια», ΔΡΟΜΟΣ, 2014.

26.          Το με Α.Π. οικ. 150435/08.07.2015 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΑΠΕΝ, με το οποίο διαβιβάστηκε από ένα αντίγραφο της ΜΠΕ του σχετικού με το θέμα έργου, προς τις ακόλουθες Υπηρεσίες και φορείς:

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ), νυν Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)

3


α)Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης β)Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών/Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής γ)Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού

δ)Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού/Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων/ Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΟΠΑΙΘ), νυν Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού α) Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων

β) Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων γ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών

δ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

α) Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού β) Δ/νση Δασών Αθηνών

Περιφέρεια Αττικής α)Περιφερειακό Συμβούλιο β) Διεύθυνση Οδικών Έργων (Δ9) γ) Δ/νση Περιβάλλοντος

27.          Την με αριθμ. 2153/2015 Απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία απορρίπτει την αίτηση του Δήμου Φιλαδέλφειας-Αττικής για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 2008/03.11.2014 Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Τροποποίηση -Επικαιροποίηση της μελέτης με τίτλο «Προστασία, Διαχείριση και Ανάπλαση του άλσους Ν. Φιλαδέλφειας».

28.          Το με Α.Π. 152063/18.09.2015 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ «Παράταση του χρονικού διαστήματος ισχύος της δημόσιας διαβούλευσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής»».

29.          Το με Α.Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ/202964/18756/3888/24.07.2015 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατ. Στερεάς Ελλάδας & Κυκλάδων του ΥΠΟΠΑΙΘ με την θετική γνωμοδότησή της επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος (Α.Π. ΔΙΠΑ: 151153/06.06.2015).

30.          Το με Α.Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ01/217389/128172/10976/3159/05.08.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του ΥΠΟΠΑΙΘ με το οποίο διαβιβάσθηκε η ΜΠΕ του έργου του θέματος προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών (Α.Π.ΔΙΠΑ: 151274/11.08.2015).

31.          Την με Α.Π.: 1698/11.09.2015 Εισήγηση της Διεύθυνσης Δασών Αθηνών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τη θετική υπό όρους γνωμοδότησή της επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος οι οποίοι λήφθηκαν υπόψη στην παρούσα Απόφαση (Α.Π. ΔΙΠΑ: 151967/16.09.2015).

32.          Την από 18.09.2015 αίτηση του κ. Λουκά Δαμιανού με την οποία υποβλήθηκαν στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ «Παρατηρήσεις επι της ΜΠΕ του «Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού»(Γήπεδο ΑΕΚ)»

33.          Το με Α.Π.: 32222/14.09.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του ΥΠΑΠΕΝ με τη θετική γνωμοδότησή της επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος (Α.Π. ΔΙΠΑ: 152146/23.09.2015).

34.          Το με Α.Π.: 37640/15.09.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του ΥΠΑΠΕΝ με το οποίο διαβιβάσθηκαν στην ΔΙΠΑ α) το από 04.09.2015 έγγραφο της Εφημερίδας ΚΟΝΤΡΑ καθώς και τα συν. σε αυτό (Α.Π. ΔΙΠΑ: 152153/23.09.2015).

4


35.          Το από 22.9.2015 έγγραφό της Εφημερίδας ΚΟΝΤΡΑ και τα συνημμένα σε αυτό, φύλλα της Εφημερίδας «Κόντρα» καθώς και το υπ’ αριθμ. 5522/6.2.2015 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου του ΥΠΕΚΑ (Α.Π. ΔΙΠΑ:152190/24.9.2015).

36.          Την από 19.09.2015 αίτηση του κ. Γ. Καμπουρογιάννη με την οποία υποβλήθηκαν στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ απόψεις επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος (Α.Π. ΔΙΠΑ: 152369/01.10.2015).

37.          Το με Α.Π.: Φ.916.74/882/413584/Σ.2742/17.09.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Υποδομής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Γενικού Επιτελείου Στρατού με τη θετική γνωμοδότησή της επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος (Α.Π. ΔΙΠΑ: 152472/05.10.2015).

38.          Το με Α.Π.: 6807/01.10.2015 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού του ΥΠΕΝ με το οποίο διαβιβάσθηκε στην ΔΙΠΑ α) το με Α.Π.: 119634/30.09.2015 έγγραφο του Δήμου Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνος και β) η με Α.Π.: 19591/30.09.2015 γνωμοδότηση του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας σχετικά με την ΜΠΕ του έργου του θέματος (Α.Π. ΔΙΠΑ: 152504/06.10.2015).

39.          Το με Α.Π.: 3220/13.10.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ με τη θετική γνωμοδότησή της επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος (Α.Π. ΔΙΠΑ: 152757/16.10.2015).

40.          Το με Α.Π. 52823/19.10.2015 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ με το οποίο διαβιβάσθηκε φάκελος ΜΠΕ προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προκειμένου να διατυπώσει τις απόψεις της επι της ΜΠΕ του έργου του θέματος.

41.          Το με Α.Π.: 22139/03.11.2015 έγγραφο του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος προς την Περιφέρεια Αττικής με συν. έντυπο Δ11 σύμφωνα με το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος , λαμβάνοντας υπόψη την Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου σχετικά με την ΜΠΕ του έργου του θέματος, αποφάσισε κατά πλειοψηφία και με την απόφαση 241/2015 γνωμοδοτεί αρνητικά επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος (Α.Π. ΔΙΠΑ: 153207/05.11.2015).

42.          Το με Α.Π.: ΔΟΥ/4519/04.11.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με παρατηρήσεις επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος (Α.Π. ΔΙΠΑ: 153216/06.11.2015).

43.          Το με Α.Π.: 32218/27.10.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του ΥΠΕΝ με τη θετική υπό όρους γνωμοδότησή της επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος (Α.Π. ΔΙΠΑ: 153257/06.11.2015 και 153692/24.11.2015).

44.          Το με Α.Π.: 2194/06.11.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Αθηνών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σύμφωνα με το οποίο εξακολουθεί να ισχύει η προηγούμενη 1698/11.09.2015 εισήγησή της (Α.Π. ΔΙΠΑ: 153359/11.11.2015).

45.          Το με Α.Π.: 130047/1314/05.11.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με τη θετική υπό όρους γνωμοδότησή της επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος, οι οποίοι λήφθηκαν υπόψη στην παρούσα Απόφαση (Α.Π. ΔΙΠΑ: 153390/11.11.2015).

46.          Την με Α.Π.159/10.11.2015 αίτηση της ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε. με την οποία υποβλήθηκαν στην ΔΙΠΑ διευκρινιστικά στοιχεία επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος (Α.Π. ΔΙΠΑ: 153403/11.11.2015).

47.          Το με Α.Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ01/203099/119925/10227/2956/04.11.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ με τη θετική υπό όρους γνωμοδότησή της επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος, οι οποίοι λήφθηκαν υπόψη στην παρούσα Απόφαση (Α.Π. ΔΙΠΑ: 153421/13.11.2015).

48.          Το με Α.Π.: 215729/12.11.2015 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Αττικής με το οποίο διαβιβάσθηκε στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ το υπ’ αριθμ. 22340/06.11.2015 έγγραφο Γραφείου Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας με συν. την υπ’ αριθμ. 32/2015 Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας με την αρνητική γνωμοδότησή της επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος (Α.Π. ΔΙΠΑ: 153529/18.11.2015).

5


49.          Το με Α.Π.: 215767/12.11.2015 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Αττικής με το οποίο διαβιβάσθηκε στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ το υπ’ αριθμ. 22313/05.11.2015 έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνος με συν. την υπ’ αριθμ. 39/2015 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την αρνητική γνωμοδότησή της επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος (Α.Π. ΔΙΠΑ: 153532/18.11.2015).

50.          Το με Α.Π.: 215823/12.11.2015 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Αττικής με το οποίο διαβιβάσθηκε στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ το υπ’ αριθμ. 22340/06.11.2015 έγγραφο Γραφείου Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας με συν. την υπ’ αριθμ. 75/2015 Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας με την αρνητική γνωμοδότησή της επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος (Α.Π. ΔΙΠΑ: 153533/18.11.2015).

51.          Την από 19.11.2015 αίτηση του κ. Μ. Τετσίδη με την οποία υποβλήθηκαν στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ παρατηρήσεις επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος (Α.Π. ΔΙΠΑ: 153645/20.11.2015).

52.          Το με Α.Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/307881/18318/1750/413/20.11.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του ΥΠΠΟΑ με τη θετική γνωμοδότησή της επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος και με συν. την ΤΥ-Δα/φ010/οικ. 12551/050.52014 «Έγκριση λειτουργικότητας για τη Κατασκευή Κέντρου Αθλητισμού Μνήμης και Πολιτισμού…»(Α.Π. ΔΙΠΑ: 153895/02.12.2015 και 153646/20.11.2015).

53.          Το με Α.Π.: 153806/27.11.2015 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ με το οποίο διαβιβάσθηκαν στην «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.» γνωμοδοτήσεις και απόψεις των Υπηρεσιών/φορέων/κοινού που υποβλήθηκαν κατά τη διαδικασία διαβούλευσης της ΜΠΕ του έργου του θέματος, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα θέματα που θίγονται σε αυτές.

54.          Το με Α.Π.: 130788/3728/09.12.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ (ανάκληση του με Α.Π.: 130047/1314/05.11.2015) σύμφωνα με το οποίο α) η Υπηρεσία δεν έχει αρμοδιότητα επι της έκτασης που θα κατασκευαστεί το έργο καθώς το σύνολο του δασικού χαρακτήρα της έκτασης ετέθη εκτός δασοπροστασίας, (άρθρο 42 του Ν. 4277/2014) και β) προτείνονται περιβαλλοντικοί όροι, οι οποίοι λήφθηκαν υπόψη στην παρούσα Απόφαση (Α.Π. ΔΙΠΑ: 154422/21.12.2015).

55.          Το με Α.Π.: 154262/15.12.2015 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ προς την Εφημερίδα ΚΟΝΤΡΑ

56.          Το με Α.Π.: Δ9/14075/ΦΚ751/18.12.2015 έγγραφο της Δ/νσης Οδικών Έργων/Τμήμα Μελετών Κυκλοφορίας & Τεχνικής Υποστήριξης Αττικής της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων στο πλαίσιο της ΜΠΕ του έργου του θέματος (Α.Π. ΔΙΠΑ: 100003/04.01.2016).

57.          Την με Α.Π.: 148745/15/21.01.2016 Εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής υπέρ της έγκρισης της ΜΠΕ υπό όρους, οι οποίοι λήφθηκαν υπόψη στην παρούσα Απόφαση (Α.Π. ΔΙΠΑ: 100466/25.01.2016).

58.          Το με Α.Π.: 13041/03.02.2016 έγγραφο της Γραμματείας Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής α) σύμφωνα με το οποίο το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής με την υπ’ αριθμ. 24/2016 Απόφασή του που λήφθηκε στις 28.01.2016 γνωμοδοτεί θετικά υπό όρους επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος υπό όρους, οι οποίοι λήφθηκαν υπόψη στην παρούσα Απόφαση και β)διαβιβάσθηκαν απόψεις του ενδιαφερόμενου κοινού (Α.Π. ΔΙΠΑ: 100944/11.02.2016).

59.          Την με Α.Π.: 163/24.02.2016 αίτηση της «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.» με την οποία υποβλήθηκαν στην ΔΙΠΑ διευκρινιστικά στοιχεία καθώς επίσης α) κωδικοποιημένο καταστατικό του ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου β) καταστατικό της εταιρείας Δικέφαλος 1924 Α.Ε. γ) σύμβαση μεταξύ του αθλητικού σωματείου της ΑΕΚ και της Δικέφαλος 1924 Α.Ε. (Α.Π. ΔΙΠΑ: 101409/24.02.2016).
6


60.          Την με Α.Π.: 167/08.03.2016 αίτηση της «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.» με την οποία υποβλήθηκε στην ΔΙΠΑ διευκρινιστικό σημείωμα της ΔΡΟΜΟΣ ΕΠΕ μελετητή του συγκοινωνιακού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού του έργου του θέματος (Α.Π. ΔΙΠΑ: 12192/08.03.2016).

61.          Το με Α.Π.: Φ11/5073/15/22.02.2016 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τη θετική υπό όρους γνωμοδότησή της της επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος, οι οποίοι λήφθηκαν υπόψη στην παρούσα Απόφαση (Α.Π. ΔΙΠΑ: 13472/15.03.2016).

62.          Την με Α.Π. : 168/17.03.2016 αίτηση της «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.» με την οποία υποβλήθηκαν στην

ΔΙΠΑ διευκρινιστικά στοιχεία επί της ΜΠΕ του έργου  του θέματος (Α.Π. ΔΙΠΑ: 14082/17.03.2016).

63.          Το με Α.Π.: 130788/3728/23.03.2016 (επανάληψη στο ορθό ως προς δυο περιβαλλοντικούς όρους) έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ (ανάκληση του με Α.Π.: 130047/1314/05.11.2015 εγγράφου) σύμφωνα με το οποίο α) η Υπηρεσία δεν έχει αρμοδιότητα

επι της έκτασης που θα κατασκευαστεί το έργο καθώς το σύνολο του δασικού χαρακτήρα της έκτασης ετέθη εκτός δασοπροστασίας, (άρθρο 42 του Ν. 4277/2014) και β) προτείνονται περιβαλλοντικοί όροι, οι οποίοι λήφθηκαν υπόψη στην παρούσα Απόφαση (Α.Π. ΔΙΠΑ: 15390/23.03.2016).

64.          Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4ββ του άρθρου 42 του Ν. 4277/2014 «Ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης των αυτοκινήτων ορίζεται συνολικά στις εκατόν ογδόντα θέσεις για

την περιοχή που ρυθμίζεται με το παρόν και σε διακόσιες θέσεις στάθμευσης, οι οποίες πρέπει να βρίσκονται σε ιδιόκτητο ακίνητο, που να βρίσκεται εκτός των ορίων του άλσους και να μην απέχει από τις εξυπηρετούμενες εγκαταστάσεις πλέον των χιλίων μέτρων και οι οποίες θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί κατά την έκδοση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων» και ως εκ τούτου είναι δυνατόν να προωθηθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου του θέματος χωρίς να έχουν εξασφαλισθεί στην παρούσα φάση οι διακόσιες επιπλέον θέσεις στάθμευσης.

65.          Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5β του άρθρου 42 του Ν. 4277/2014 «Οι προβλεπόμενες εγκρίσεις και άδειες για την πραγματοποίηση των αθλητικών …, εκδίδονται πριν την αδειοδότηση και υλοποίηση των συνοδών τεχνικών και συγκοινωνιακών έργων, η ολοκλήρωση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων. Η ολοκλήρωση των συνοδών έργων πιστοποιείται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» και ως εκ τούτου είναι δυνατόν να προωθηθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου του θέματος χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου «Ταπείνωση και κάλυψη τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια», η περιβαλλοντική αδειοδότηση του οποίου δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα Απόφαση.

66.          Το γεγονός ότι στο Κεφ. 9.15 της ΜΠΕ του έργου του θέματος εξετάζονται οι αθροιστικές και συνεργιστικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκληθούν από το Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού σε συνδυασμό με το έργο «Ταπείνωση και κάλυψη τμήματος Οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια».
Α π ο φ α σ ί ζ  ο υ μ ε

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του, και αφορά στην κατασκευή και λειτουργία του «Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής».7


1. Είδος και μέγεθος έργου 1.1. Συνοπτική Περιγραφή του έργου 1.1.1. Γενικά στοιχεία

Το «Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού» προβλέπεται να κατασκευαστεί σε έκταση 29.121 τ.μ., στη Νέα Φιλαδέλφεια, στα νότια όρια του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας, στη θέση που προϋπήρχε το γήπεδο της ΑΕΚ με την επωνυμία «Νίκος Γκούμας». Το Κέντρο βρίσκεται εντός των ορίων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου Νέας Φιλαδέλφειας και περιβάλλεται από τις οδούς Φωκών νότιως, Καππαδοκίας (πεζόδρομος) δυτικά και Αττάλειας (πεζόδρομος) βορείως, του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας. Ανατολικώς συνορεύει με μη διανοιγμένο πεζόδρομο 1.791 τ.μ. Νότια - νοτιοανατολικά της θέσης του Κέντρου διέρχεται η οδός Πατριάρχου Κωνσταντίνου που χωρίζει το Κέντρο από το ρέμα Γιαμπουρλά που συναντά στην συνέχεια το ρέμα Ποδονίφτη.

Η μέγιστη χωρητικότητα του νέου γηπέδου ανέρχεται σε 31.527 θεατές.

Στο άρθρο 42 του Ν. 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 156)

ορίζεται το «Κανονιστικό Πλαίσιο-Σχεδιασμός και Πολεοδομική Οργάνωση περιοχής της Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής για τη δημιουργία «Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού».


1.1.2. Βασικά στοιχεία έργου

Τα βασικά στοιχεία του κυρίου έργου είναι τα εξής:

  Το Κοίλο

  Το κτήριο του γηπέδου, που αποτελείται από δύο υπόγεια και τέσσερα επίπεδα στην ανωδομή (ισόγειο και τρία επίπεδα). Το σύνολο του κτηρίου για την αισθητική του διαμόρφωση «ντύνεται» από διάτρητο επικλινές στοιχείο που περιτρέχει το σύνολο της όψης του. Ο ανατολικός τομέας αποτελεί τον κύριο τομέα του γηπέδου και παρουσιάζει διαφορετική δομή σε σχέση με τους άλλους τομείς καθώς περιλαμβάνει στο -1 την τεχνική περιοχή, αποδυτήρια, χώρους δημοσιογράφων και θεωρεία στο +1 και +2 επίπεδο. Οριοθετείται επίσης στο κάτω διάζωμα από τις δύο εισόδους στον αγωνιστικό χώρο. Η οργάνωση των τριών άλλων τομέων είναι βασικά παρόμοια, καθώς οι κερκίδες αποτελούνται από δύο διαζώματα που διατρέχουν το σύνολό του.

   Κυκλοφορία Θεατών. Γίνεται μέσω: της εξωτερικής ελεύθερης περιμετρικής ζώνης κυκλοφορίας του γηπέδου και 12 πυρήνων διπλών κλιμακοστασίων.

    Τα οχήματα εισέρχονται και εξέρχονται από δύο επίπεδα. Το πρώτο εξυπηρετεί τις κινήσεις της Πατριάρχου Κωνσταντίνου προς τα δυτικά (είσοδος και έξοδος), ενώ για την εξυπηρέτηση της κίνησης από την Λεωφόρο Δεκελείας – Φωκών προς το γήπεδο, τα οχήματα κινούνται γύρω από την πλατεία της Αγίας Τριάδας και με ράμπα ανατολικά της εκκλησίας, κατεβαίνουν προς το επίπεδο εισόδου του κτηρίου και δη κάτω από την ταπεινωμένη οδό. Υλοποιούνται 180 θέσεις στάθμευσης οχημάτων και 4 θέσεις λεωφορείων. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα στάθμευσης μοτοσυκλετών.

  Η στέγαση του γηπέδου γίνεται με στέγαστρο που καλύπτει το σύνολο των θέσεων του γηπέδου.

1.1.3.  Όροι δόμησης- Χρήσεις γης

Στην παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν. 4277/2014, καθορίζονται οι επιτρεπόμενοι όροι και περιορισμοί δόμησης και οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, στην παραχωρούμενη έκταση των 29.121 τ.μ. για την ανέγερση του

Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού, ως ακολούθως :

α) Όροι και περιορισμοί δόμησης αα) Ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 27 μέτρα.

ββ) Ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος απολήξεων κλιμακοστασίων: 2,7 μέτρα (πέραν του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους κτιρίων).
γγ) Ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος στεγάστρων: 30 μέτρα.

δδ)Ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος πυλώνων ανάρτησης στεγάστρων: 40 μέτρα και σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω στην υποπερίπτωση δδ της περίπτωσης β.

εε) Ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 1,2. στστ) Ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης: 60%.

8


β) Επιτρεπόμενες χρήσεις γης αα) Αθλητικές χρήσεις με τις βοηθητικές τους εξυπηρετήσεις , συνοδευτικές χρήσεις των κυρίως αθλητικών

χρήσεων με τους αντίστοιχους κλειστούς , καθώς και οι ακόλουθες συμπληρωματικές λειτουργίες με τους αντίστοιχους κλειστούς διαδρόμους: πολιτιστικές χρήσεις (όπως μουσεία), χώροι αναψυχής, εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα) και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, εκθεσιακοί χώροι, εστιατόρια.

Ο ανώτατος συντελεστής δόμησης των ανωτέρω επιτρεπόμενων χρήσεων για τις συμπληρωματικές λειτουργίες, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 15% του ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης.

ββ) Ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης των αυτοκινήτων oρίζεται συνολικά στις εκατόν ογδόντα θέσεις για την περιοχή που ρυθμίζεται με το παρόν και σε διακόσιες θέσεις στάθμευσης, οι οποίες πρέπει να βρίσκονται σε ιδιόκτητο ακίνητο, που να βρίσκεται εκτός των ορίων του άλσους και να μην απέχει από τις εξυπηρετούμενες εγκαταστάσεις πλέον των χιλίων μέτρων και οι οποίες θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί κατά την έκδοση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων.

γγ) Στους υπόγειους χώρους των εγκαταστάσεων, ανεξαρτήτως χρήσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1.1 και 1.2 του άρθρου 11 της αριθμ. 3046/304/13.1.1989 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (Δ΄ 59). Το ύψος των υπόγειων χώρων δύναται να υπερβαίνει τα 3 μέτρα, εφαρμοζομένης της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012.

δδ) Για την λειτουργική ενσωμάτωση των επιτρεπόμενων χρήσεων στον αστικό ιστό, επιτρέπεται επίσης η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και των περιμετρικών πεζοδρόμων με την πραγματοποίηση εκσκαφών έως 5 μέτρα και επιχώσεων έως 2 μέτρα, μη εφαρμοζόμενης της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79). Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 17, η παράγραφος 5 του άρθρου 15, καθώς και οι διαστάσεις που ορίζονται στην υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του ν. 4067/ 2012 δεν έχουν εφαρμογή ».

Επομένως, βάσει των προαναφερθέντων όρων δόμησης, ισχύουν τα ακόλουθα:

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ = 29.121,61 τ.μ.

Ι. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
1.  ΚΑΛΥΨΗ: 0,60 x 29.121,61 = 17.472,97 τ.μ.
2.  ΔΟΜΗΣΗ: 1,20 x 29.121,61 = 34.945,93 τ.μ.

% Δόμησης για Συμπληρωματικές Χρήσεις = 0,15 x 34.945,93 = 5.241,89 τ.μ 3. ΥΨΗ:

Κτίριο: 27,00 μ. Στέγαστρο: 30,00 μ. Πυλώνες: 40,00 μ.

Απόληξη Κλιμακοστάσιων (πάνω από το Κτίριο): 2,70 μ.

4.  ΑΠΟΣΤΑΣΗ Δ: 3,00 + 0.10 x Πραγματοποιούμενο ύψος κτιρίου = 3,00 + 0.10 x 22,30 = 5,23 μ.
5.  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΓΚΟΥ: Ειδικό Κτίριο: σ.ο. = 5.50 x 1.20 = 6.60
6.  ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ: 180 θέσεις

ΙΙ. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
1.ΚΑΛΥΨΗ:

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΥΨΗΣ= 13.230,43 τ.μ. < 17.472,97 τ.μ. 2. ΔΟΜΗΣΗ:

α. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Επίπεδο -1 : 3.658,15 τ.μ.

Επίπεδο +0 : 8.042,14 τ.μ. Επίπεδο +1 : 4.661,13 τ.μ.

9


Επίπεδο +2 : 4.152,87 τ.μ. Επίπεδο +3 : 4.620,00 τ.μ. Σύνολο = 25.134,29 τ.μ.

β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Επίπεδο +0 : 1.132,11 τ.μ. Επίπεδο +1 : 1.109,56 τ.μ. Επίπεδο +2 : 1.198,54 τ.μ. Επίπεδο +3 : 931,28 τ.μ.
Σύνολο = 4.371,49 τ.μ. < 5.241,89 τ.μ.
ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΗΣΗΣ = 29.505,78 τ.μ. < 34.945,93 τ.μ.
3. ΥΨΗ:
Κτίριο................................. : 22,30 μ. < 27,00 μ.
Στέγαστρο.......................... : 27,26 μ. < 30,00 μ.
Πυλώνες.............................: 40,00 μ. = 40,00 μ.
Απόληξη Κλιμακοστάσιων. : 2.60 μ. < 2.70 μ.
4.  ΑΠΟΣΤΑΣΗ Δ: 5,30 μ. > 5.23 μ.
5.  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΓΚΟΥ (σ.ο.):

Σύνολο Όγκου = 94.759,59 κ.μ. σ.ο. = 94.759,59 / 29.121,61 = 3,25 < 6,60 6. ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ: 183 θέσεις + μοτοσυκλέτες

1.2. Δίκτυα υποδομής 1.2.1. Οδικό δίκτυο

Για την λειτουργία των εγκαταστάσεων του «Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής», σύμφωνα με τον προτεινόμενο από τη μελέτη σχεδιασμό, απαιτείται η υλοποίηση του έργου «Ταπείνωση και κάλυψη τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια».

Η     μελέτη της "ταπείνωσης" αφορά χάραξη συνολικού μήκους 616 m επί των οδών Πατριάρχου Κωνσταντίνου και Φωκών, η οποία προτείνει την κάλυψη της οδού με τεχνικό έργο σε τμήμα 275 m (από την οδό Λεύκης μέχρι περίπου την εκκλησία της Αγ. Τριάδος).

Η   υλοποίηση του έργου της «ταπείνωσης» είναι προϋπόθεση για την λειτουργία του Κέντρου καθώς το επίπεδο -2 (στάθμη -5.20) του Κέντρου, επικοινωνεί άμεσα με το υπογειοποιημένο τμήμα της Πατριάρχου Κωνσταντίνου/Φωκών και εξυπηρετεί την είσοδο/έξοδο των οχημάτων, λεωφορείων καθώς και υπηρεσιακή “αυλή” με σημαντικής έκτασης ηλεκτρομηχανολογικές χρήσεις.

1.2.2. Υδροδότηση

Οι ανάγκες νερού ύδρευσης υπολογίστηκαν σε 78,78 m3/ημέρα ή 8.398,44 m3/έτος. Η ποσότητα αυτή θα λαμβάνεται από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο με Α.Π.: 11923/12.09.2014 έγγραφο της Εταιρείας. Η σύνδεση του δικτύου ύδρευσης του Κέντρου με το δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθεί στη δυτική πλευρά του γηπέδου στην οδό Καππαδοκίας από όπου διέρχεται αγωγός διαμέτρου Φ100. Προτείνεται η κατασκευή εγκατάστασης αποθήκευσης και ανύψωσης της πίεσης ποσίμου νερού, ώστε αυτό να έχει αυτάρκεια υδροδότησης και εγκατάσταση αποσκλήρυνσης για διάφορες εγκαταστάσεις του γηπέδου, όπως του κλιματισμού και των χαμάμ. Κατά τη λειτουργία του έργου απαιτείται η κατανάλωση νερού για την άρδευση του χλοοτάπητα του γηπέδου καθώς και για την άρδευση των χώρων πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου. Οι ανάγκες άρδευσης του αγωνιστικού χώρου του νέου γηπέδου θα καλυφθούν με άντληση από τη δεξαμενή αποθήκευσης νερού προερχόμενου από όμβρια ύδατα από τα αποχετευόμενα όμβρια του στεγάστρου του κτηρίου, όσο και από το δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ.

1.2.3. Διαχείριση αστικών λυμάτων

Τα αστικά λύματα από τη λειτουργία του Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού, θα διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με τα αναφέρομενα στο με Α.Π.:14612/ 04.11.2014 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ.
10


Υπάρχουν ολοκληρωμένα δημόσια δίκτυα λυμάτων της ΕΥΔΑΠ, τόσο στην πλευρά της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου, όσο και στις οδούς Φωκών και Καππαδοκίας, προς τα οποία μπορούν να οδηγηθούν οι απορροές ακαθάρτων του Νέου Γηπέδου. Η διάμετρος όλων των δικτύων είναι 250 mm.

1.2.4. Αποχέτευση ομβρίων

Προβλέπεται η αποθήκευση των ομβρίων από το στέγαστρο του γηπέδου σε υπόγεια δεξαμενή, προς χρήση του για άρδευση και πλύση λεκανών και ουρητηρίων των WC. Οι απορροές του γηπέδου που δεν θα χρησιμοποιούνται θα καταλήγουν τελικά στο δίκτυο ομβρίων, στο οποίο προβλέπεται να συνδεθεί το δίκτυο ομβρίων του έργου στη διασταύρωση των οδών Φωκών, Πατριάρχου Κωνσταντίνου και Ιωνίας.

1.2.5. Αστικά Απορρίμματα

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο με Α.Π.: 11884/16.07.2014 έγγραφο του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος , η αποκομιδή των απορριμμάτων από τη λειτουργία του «Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού» θα πραγματοποιείται από το Δήμο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνας.

1.2.6. Ηλεκτρική ενέργεια.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο με Α.Π.: με Α.Π. 53814/09.09.2014 έγγραφο του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ) είναι δυνατή η ηλεκτροδότηση του εν λόγω έργου από το δίκτυο Μέσης Τάσης 20KV εφόσον προηγηθούν απαιτούμενες ενισχύσεις /επεκτάσεις του.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη διαθέσιμων δικτύων μέσης τάσης 20 ΚV τόσο επί της οδού Φωκών όσο και επί των οδών Καππαδοκίας και Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Για την ηλεκτροδότηση του γηπέδου και του περιβάλλοντος χώρου προβλέπεται η κατασκευή ιδιωτικού υποσταθμού υποβιβασμού μέσης σε χαμηλή τάση. Η τροφοδότηση του υποσταθμού θα γίνει από τη νότια πλευρά του οικοπέδου. Θα υπάρχουν επίσης δύο εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ) ισχύος 1.000 KVA και τάσης εξόδου 380/220 V, 50 Ηz, τα οποία θα εγκατασταθούν σε ιδιαίτερο χώρο στο επίπεδο -2.

1.2.7. Δίκτυο Τηλεφωνίας.

Θα γίνει σύνδεση με τα δίκτυα των τηλεπικοινωνιακών παρόχων τα οποία διέρχονται από τους περιμετρικούς του γηπέδου δρόμους. Για την σύνδεση των δικτύων αυτών προβλέπεται κατάλληλος χώρος στο επίπεδο -2, στη δυτική πλευρά του γηπέδου στο ύψος της οδού Κιλικίας.

1.2.8. Φυσικό αέριο.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο με Α.Π.: . 270110189/23.09.2014 έγγραφο της Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. (ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.) επί των οδών Καππαδοκίας, Φωκών, Πατριάρχου Κωνσταντίνου και Ατταλείας δεν διέρχεται δίκτυο Φυσικού Αερίου και το κόστος κατασκευής του απαιτούμενου μήκους δικτύου θα καλυφθεί από τον φορέα του έργου.

1.3. Δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα Απόφαση Α. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Ταπείνωση και κάλυψη τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια».

B. Η έκταση των 1.791 τ.μ. για την δημιουργία πεζόδρομου δεν περιλαμβάνεται στο υπό μελέτη έργο, καθώς δεν αποτελεί έκταση παραχωρημένη για την ανέγερση του Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού, αλλά είναι αποτέλεσμα της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου.

1.4. Κατάταξη έργου – δραστηριότητας

Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία Α υποκατηγορία 1 («υποκατηγορία Α1») της ΥΑ 1958/2012 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ειδικότερα στην Ομάδα 6η « Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής», είδος έργου με α/α 16 «Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις με κερκίδες (ανοικτά ή κλειστά)» διότι ο συνολικός αριθμός των θεατών Θ >20.000

1.5. Συντεταγμένες έκτασης

Κεντροβαρικά οι συντεταγμένες του γηπέδου στο Εθνικό Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ’ 87 είναι:

Χ: 477.156,01  και
Υ: 4.209.627,41

11


Η ανωτέρω δραστηριότητα περιγράφεται αναλυτικότερα και απεικονίζεται στο κείμενο και στα συνημμένα σχέδια του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και θα αναπτυχθεί σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς που τίθενται με την Απόφαση αυτή.

2. Θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά περιοχής έργου και ευαίσθητα στοιχεία περιβάλλοντος 2.1. Χωρικός Σχεδιασμός και Χρήσεις γης.

Οι θεσμοθετημένες χρήσεις γης στην άμεση και ευρύτερη περιοχή του έργου ορίζονται από το «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής (Ρ.Σ.Α.)» που εγκρίθηκε με το Ν. 4277/2014 και σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4, επέχει ταυτοχρόνως και θέση Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Αττικής.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 4277/2014, το νέο Ρ.Σ.Α. «είναι το σύνολο των στόχων, των κατευθύνσεων πολιτικής, των προτεραιοτήτων, των μέτρων και των προγραμμάτων που προβλέπονται από το νόμο αυτό ως αναγκαίων για τη χωροταξική, πολεοδομική και οικιστική οργάνωση της Αττικής και του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης». Η, καταρχήν, κατασκευή και λειτουργία του Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού «Αγία Σοφία – Νέα Φιλαδέλφεια» στην παρακείμενη του άλσους Νέας Φιλαδελφείας περιοχή συνδέεται με πολλές από τις κατευθύνσεις, στόχους και προγράμματα του νέου Ρ.Σ.Α. και, μάλιστα, όχι μόνο με αυτά που περιέχουν γενικές κατευθύνσεις, αλλά και με διατάξεις του που εξειδικεύουν τις κατευθύνσεις αυτές. Έτσι, μεταξύ των στρατηγικών στόχων του νέου Ρ.Σ.Α. που τίθενται για την οκταετία 2014 – 2021, συγκαταλέγεται η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας – Αττικής και η χωρικά στοχευμένη εξειδίκευση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων μέσω, μεταξύ άλλων, της αξιοποιήσεως και εντατικοποιήσεως της χρήσης των ολυμπιακών εγκαταστάσεων και των άλλων αθλητικών υποδομών (άρθρο 4 παρ. 4 περ. ζ΄), μεταξύ δε αυτών θα περιλαμβάνεται και το Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού.

Περαιτέρω, στο νέο Ρ.Σ.Α. ορίζονται ως κατεύθυνση για την οργάνωση της Χωρικής Υποενότητας Κεντρικής Αθήνας, στην οποία εμπίπτει ο Δήμος Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνας (άρθρο 8 παρ. 2), τα εξής: «Επιδιώκεται, σε όλους τους τομείς η γενικότερη ενίσχυση του ρόλου του [Μητροπολιτικού Κέντρου] σε εθνικό και διεθνές επίπεδο … Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η αναβάθμιση των πολιτιστικών … πόρων … η συμπλήρωση και η αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών Μητροπολιτικού επιπέδου στην κατεύθυνση προώθησης του αστικού τουρισμού, όπως συνεδριακού, εκθεσιακού, αθλητικού, επιχειρηματικού, πολιτιστικού, αναψυχής, υγείας, καθώς και η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας της πόλης και η αναβάθμιση του κοινωνικού εξοπλισμού» (άρθρο 9 στ. 1.2).

Στα Αστικά Μητροπολιτικά Πάρκα συμπεριλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και το Μητροπολιτικό Πάρκο Νέας Φιλαδέλφειας (Παράρτ. VII παρ. 3), ως προς το οποίο υπάρχει η εξής ειδική πρόβλεψη: «Προωθείται η ανάπτυξή του με χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού μητροπολιτικής εμβέλειας και αναψυχής. Η ανάδειξη του άλσους Φιλαδέλφειας σε μητροπολιτικό πάρκο συνδυάζεται με την κατασκευή και λειτουργία του Κέντρου Αθλητισμού Μνήμης και Πολιτισμού της Α.Ε.Κ., καθώς και τις αναγκαίες και προβλεπόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χώρους και υποδομές στάθμευσης αλλά και την ανάπλαση στην ευρύτερη περιοχή». Η πρόβλεψη αυτή συμπλέει και προς την προαναφερόμενη (άρθρο 8 παρ. 2) κατεύθυνση της αναβάθμισης των μητροπολιτικού επιπέδου πολιτιστικών υποδομών στους τομείς, μεταξύ άλλων, του αθλητικού, εκθεσιακού και πολιτιστικού τουρισμού, η οποία προβλέπεται για τη Χωρική Ενότητα Κεντρικής Αθήνας, άρα και τη Φιλαδέλφεια – Χαλκηδόνα.

Περαιτέρω, προβλέπεται ότι είναι δυνατή η διενέργεια μητροπολιτικών παρεμβάσεων (άρθρο 14 παρ. 2) σε περιοχές που, μεταξύ άλλων (Παράρτ. IV), αποτελούν φυσικές ζώνες που χρήζουν ειδικής προστασίας στον αστικό και εξωαστικό χώρο, αλλά προσφέρονται ταυτοχρόνως για ήπια ανάπτυξη υπερτοπικών πόλων πολιτισμού, αθλητισμού και υπαίθριας αναψυχής.

Εξάλλου, η κατασκευή του Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού «Αγία Σοφία – Νέα Φιλαδέλφεια» προβλέπεται και στο άρθρο 42 του ίδιου ν. 4277/2014, το οποίο εντάσσεται στο 2ο μέρος του νόμου με τον τίτλο «Άλλες διατάξεις», και όχι στο 1ο μέρος του νόμου, το οποίο, κατά τα αμέσως προαναφερόμενα, περιέχει το νέο Ρ.Σ.Α.
12


2.2. Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής έργου

Το εν θέματι γήπεδο δεν εμπίπτει σε περιοχές που προστατεύονται όπως περιοχές του δικτύου Natura 2000, Ζώνες Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας (SPA), περιοχές που να υπάγονται στην συνθήκη Ramsar, Εθνικοί Δρυμοί, Αισθητικά Δάση, Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης, Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους κ.λπ. ούτε περιοχές που χρήζουν προστασίας για λόγους φυσικού περιβάλλοντος.

Επιπλέον σύμφωνα με την ΜΠΕ αλλά και τις γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων δασικών και Αρχαιολογικών Υπηρεσιών το γήπεδο δεν εμπίπτει σε δασική έκταση ούτε σε κηρυγμένη Αρχαιολογική περιοχή.

3. Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

3.1 Αέρια απόβλητα

Για τις σημειακές εκπομπές στερεών εν αιωρήσει (σκόνη) από εργοτάξια του έργου ισχύει το όριο των 100 mg/m3, που καθορίζεται από το άρθρο 2 παράγ. δ΄ του Π. . 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/1981) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών …».

3.2 Υγρά απόβλητα

Για τα υγρά απόβλητα, των οποίων η διάθεση προγραμματίζεται σύμφωνα με το φάκελο ΜΠΕ στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, ισχύουν τα σχετικά όρια που επιβάλει ο κανονισμός δικτύων της ΕΥΔΑΠ.


3.3 Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Γ1.    Για τις εκπομπές θορύβου του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/2003) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους».

Γ2.     Για τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου εργοταξίων και εγκαταστάσεων του έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3 του Π. . 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/1981). »


4.    Όροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την αντιμετώπιση (πρόληψη – ελαχιστοποίηση – επανόρθωση – αποκατάσταση) των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων


4.1  Γενικές ρυθμίσεις

4.1.1          Οι φορείς κατασκευής και λειτουργίας του έργου και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στον οποίο έχει ανατεθεί μέρος της κατασκευής και λειτουργίας αυτού, όπως ενδεικτικά ο ανάδοχός του, φέρουν την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών (εφεξής «περιβαλλοντικών όρων») που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση, κατά το μέρος που τους αντιστοιχεί. Οι φορείς κατασκευής και λειτουργίας υποχρεούνται κατά το χρονικό διάστημα ευθύνης τους να προβαίνουν σ’ όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων από τα εν λόγω φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

4.1.2          Οι φορείς κατασκευής και λειτουργίας του έργου υποχρεούνται να ορίσουν αρμόδιο υπάλληλο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την παρούσα απόφαση, ο οποίος και θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ή στις Υπηρεσίες που έχουν αναλάβει τις αρμοδιότητες των ως άνω Υπηρεσιών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

4.1.3          Οι φορείς κατασκευής και λειτουργίας του έργου και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στον οποίο έχει ανατεθεί μέρος της κατασκευής και λειτουργίας αυτού (αναφερόμενοι στο εξής συλλογικά ως «φορέας του έργου») υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής


13


νομοθεσίας που έχουν εφαρμογή στην περίπτωση του έργου, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους περιβαλλοντικούς όρους του.

4.1.4          Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:

α) η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας και β) η αντιμετώπιση και αποκατάσταση δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων που

οφείλονται στην κατασκευή και λειτουργία του έργου .

4.1.5          Από τις δαπάνες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου θα πρέπει να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα αυτές που αφορούν στα έργα προστασίας του περιβάλλοντος, τα οποία απαιτούνται για την πλήρη τήρηση των όρων και περιορισμών της παρούσας απόφασης.

4.1.6          Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του έργου απαιτηθεί η πραγματοποίηση έργων ή δραστηριοτήτων πέραν αυτών που καλύπτονται από την παρούσα Απόφαση, συμπεριλαμβανομένης και της βελτίωσης, εκσυγχρονισμού, επέκτασης ή τροποποίησης του έργου, η περιβαλλοντική αδειοδότηση τους θα γίνεται από την Αρχή που είναι αρμόδια κατά τις ισχύουσες διατάξεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του συνολικού έργου που προκύπτει.

4.1.7          Τα πάσης φύσεως επιμέρους έργα, δραστηριότητες και εγκαταστάσεις που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου (όπως καθορίζονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.4014/2011) και προκύπτουν σε στάδιο που έπεται της έκδοσης της παρούσας ΑΕΠΟ, αποτελούν συνοδά έργα του κύριου έργου και η περιβαλλοντική αδειοδότησή τους εκδίδεται από την αρμόδια αρχή κατόπιν υποβολής και αξιολόγησης, είτε Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4014/2011 (Α’ 209) και το άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. οικ.167563/ΕΥΠΕ/19.4.2013 (Β’ 964) ΥΑ, είτε φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ σε εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011 (Α’ 209).

4.1.8          Για οποιαδήποτε επιμέρους ή συνοδό έργο ή δραστηριότητα που υλοποιείται ή λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου, θα πρέπει να έχουν εξασφαλισθεί εγκαίρως όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, και να ευρίσκονται σε ισχύ καθόλο το διάστημα κατασκευής ή λειτουργίας του έργου ή δραστηριότητας που αφορούν.

4.1.9          Τουλάχιστον ένα εξάμηνο πριν από την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού, ο κύριος του έργου οφείλει να έχει συγκροτήσει Μηχανισμό Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, σύμφωνα με τον όρο 4.1.2. και 4.1.4 της παρούσας Απόφασης, μεριμνώντας για τις αναγκαίες αρμοδιότητες και πόρους ώστε να εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις του επόμενου όρου.

4.1.10      Ο ως άνω Μηχανισμός Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης θα αποτελεί το σύνδεσμο του κυρίου του έργου με τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες της Διοίκησης και θα είναι υπεύθυνος για

          την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων
          την υποβολή των απαιτούμενων περιοδικών εκθέσεων και αναφορών,

          για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) του επόμενου όρου.

4.1.11       Ο κύριος του έργου θα πρέπει να εφαρμόσει ΣΠΔ για τη λειτουργία του έργου, με τους εξής τουλάχιστον

στόχους:

α) Έλεγχο των επιπτώσεων της τακτικής λειτουργίας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. β) Πρόληψη ή/και έλεγχος επιπτώσεων που οφείλονται σε έκτακτα γεγονότα.

γ) Αξιόπιστη και με επαρκή συχνότητα παρακολούθηση, των μεγεθών που χαρακτηρίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από όλες τις δραστηριότητες του Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού

δ) Δημοσιοποίηση των καταγραφών, των ενεργειών ελέγχου των επιπτώσεων και των μεγεθών που αποτελούν δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων, προς τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς ή Υπηρεσίες, τόσο μέσω του διαδικτύου όσο και με την υποβολή περιοδικής, ετήσιας ή συχνότερης, έκθεσης.

14


ε) Διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.

4.1.12      Για τη διασφάλιση του ορθού σχεδιασμού και της αποτελεσματικής εφαρμογής του ΣΠΔ μπορούν να χρησιμοποιηθούν διεθνή πρότυπα και διαδικασίες.

4.1.13      Τα μέτρα προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος που προτείνονται από τη ΜΠΕ του έργου, ισχύουν εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας Απόφασης.4.2  Φάση κατασκευής του έργου

4.2.1          Χρήση φυσικών πόρων και εξοικονόμηση ενέργειας

4.2.1.1    Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου αδρανή και χωματουργικά υλικά (εφεξής «αδρανή υλικά» κλπ) να εξασφαλισθούν από τα υλικά εκσκαφών του ιδίου, και από νομίμως λειτoυργούσες εγκαταστάσεις λήψης αδρανών υλικών (λατομεία, αμμοληψίες κλπ), υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω λήψη δεν έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των ως άνω εγκαταστάσεων.

4.2.1.2    Κατά τις χωματουργικές εργασίες να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή: α) οποιουδήποτε είδους φαινόμενων αποσταθεροποίησης εδαφών ή διασκορπισμού χωματουργικών και αδρανών υλικών του έργου όπως: κατολισθήσεις ή διάβρωση πρανών, απόπλυση σωρών αδρανών κλπ., β) πρόκλησης αρνητικών επιπτώσεων σε άλλες υποδομές ευρισκόμενες στην περιοχή. Στις περιπτώσεις που η πιθανότητα εμφάνισης των ως άνω φαινόμενων παρουσιάζεται αυξημένη, όπως για παράδειγμα σε περίοδο υψηλών βροχοπτώσεων, να διακόπτονται οι χωματουργικές εργασίες στις θέσεις που εμφανίζουν υψηλές κλίσεις. Ειδικότερα, οι εκσκαφές θεμελίων, τεχνικών έργων που θα πραγματοποιηθούν να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες και να αποφευχθούν οι άσκοπες διανοίξεις, εκχερσώσεις και αποψιλώσεις.

4.2.1.3    Να γίνουν οι ελάχιστες απαιτούμενες εκσκαφές και τα προϊόντα που θα προκύψουννα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών του έργου σε χωματουργικά ή/ και με κατάλληλο εμπλουτισμό για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου πέριξ του Κέντρου που θα φυτευτεί.


4.2.2          Διαχείριση στερεών αποβλήτων

4.2.2.1    Τα υλικά προϊόντα εκσκαφής από την κατασκευή του έργου που δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του (π.χ. γεωμορφολογική εξομάλυνση επιμέρους χώρων/τμημάτων του έργου, στήριξη πρανών κλπ. και ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης της υφιστάμενης μορφολογίας του εδάφους) δύναται να αποτεθούν:

α) για την αποκατάσταση αργούντων λατομείων, εξαντλημένων τμημάτων λατομείων με σκοπό την αποκατάστασή τους, όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία

β) για την ικανοποίηση των αναγκών σε δάνεια άλλων εγκεκριμένων έργων στην περιοχή του έργου στα οποία είναι δυνατή η αξιοποίηση των πλεοναζόντων (π.χ. δημόσια έργα, ΟΕΔΑ Νομού Αττικής, κ.λ.π.)

γ) σε άλλον νόμιμο χώρο διάθεσης, μετά την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) και τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7 του Ν. 4014/2011.

Το περιεχόμενο της ανωτέρω ΤΕΠΕΜ θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους της παρούσας και τους περιβαλλοντικούς όρους των έργων και δραστηριοτήτων υποδοχής τους και υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης των φορέων των τελευταίων.15


4.2.2.2    Δεν επιτρέπεται η έστω και προσωρινή απόθεση υλικών που σχετίζονται με το έργο (υλικά προς χρήση σ’ αυτό ή προερχόμενα από χωματουργικές εργασίες του) εντός τμημάτων του υδρογραφικού δικτύου (φυσικού ή τεχνητού), καθώς και εκτός της ζώνης κατάληψης του έργου, ή έχει εξασφαλισθεί το δικαίωμα νόμιμης χρήσης τους στις λοιπές περιπτώσεις (πχ με απαλλοτρίωση, παραχώρηση, ενοικίαση κλπ).

4.2.2.3    Ο φορέας του έργου οφείλει να μεριμνά για την διατήρηση της καθαριότητας στους χώρους που διαχειρίζεται. Κάθε είδους απορρίμματα, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα κλπ., θα πρέπει να συλλέγονται και να απομακρύνονται από το χώρο του έργου, κατά τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση άχρηστων υλικών (λάστιχα, έλαια κλπ.).

4.2.2.4    Τα στερεά απόβλητα που προσομοιάζουν με τα αστικά, θα πρέπει να συλλέγονται προσεκτικά και να οδηγούνται για διάθεση σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης αστικών αποβλήτων (ΧΥΤΑ Ή ΧΥΤΥ) . Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β΄ 1909) και στο Ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.

4.2.2.5    Η διαχείριση τυχόν επικινδύνων αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως ο Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Β/2012), η ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006) που ορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης, και η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) με την οποία εγκρίθηκαν οι γενικές τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης.

4.2.2.6    Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (Α 179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ (νυν Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδικότερα:

4.2.2.6.1 Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση.

4.2.2.6.2 Σε περίπτωση που ο φορέας του έργου εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών, σύμφωνα με το Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3854/2010 (Α’ 94), είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

4.2.2.6.3 Η διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα της Κ.Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.103/14 (Β’ 1184), της Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/10 (Β’ 1625) και του Π. . 109/04 (Α’ 75).

4.2.2.6.4 Τα απόβλητα έλαια να αποθηκεύονται προσωρινά, συσκευασμένα σε κατάλληλα δοχεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β) και να παραδίδονται ακολούθως, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη υλικών του είδους αυτού, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π. . 82/2004 (ΦΕΚ 64Α).

4.2.2.6.5 Τα απόβλητα εκσκαφών και κατασκευών να υφίστανται διαχείριση σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312Β).

4.2.3          Διαχείριση αστικών λυμάτων και υγρών αποβλήτων

4.2.3.1 Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής, απαγορεύεται η συντήρηση οχημάτων ή αυτοκινούμενων μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής των λιπαντικών ελαίων τους εντός του

16


εργοταξίου. Το σύνολο των σχετικών αναγκών θα καλύπτεται σε υφιστάμενα και νομίμως λειτουργούντα συνεργεία. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης για επισκευή – συντήρηση ακινητοποιημένου οχήματος,

οι αντικαταστάσεις ανταλλακτικών, λιπαντικών κ.λπ. θα πρέπει να πραγματοποιούνται επί στεγανής μεμβράνης ή στεγανού δαπέδου ώστε να αποτρέπεται η ρύπανση του εδάφους,

τα υγρά και στερεά απόβλητα τέτοιων εργασιών θα διατίθενται είτε βάσει των ειδικών για κάθε τύπο διατάξεων (π.χ. λιπαντικά, μπαταρίες, κατεστραμμένα ελαστικά) είτε ως επικίνδυνα απόβλητα.

4.2.3.2    Απαγορεύεται η ρύπανση του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων από κάθε είδους λιπαντικά έλαια, καύσιμα κλπ, καθώς και η απόρριψή τους επί του εδάφους. Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης εκτός αδειοδοτημένων συνεργείων, για την αποτροπή της ρύπανσης του εδάφους και των υδάτων από διαρροές λιπαντικών ελαίων και γενικότερα από υγρά απόβλητα προερχόμενα, οι εν λόγω εργασίες να εκτελούνται επί στεγανού δαπέδου και να τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση προσωρινή στεγανή δεξαμενή συγκέντρωσης διαρροών. Τα προς χρήση και προς απόσυρση λιπαντικά έλαια να φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία ευρισκόμενα σε χώρους στεγασμένους και με στεγανό δάπεδο, ενώ σε περίπτωση διαρροής καυσίμων ή ελαίων, να γίνεται χρήση απορροφητικών υλικών κατάλληλων για τη δέσμευση αυτών (π.χ. πριονίδι, άμμος κλπ), τα οποία θα πρέπει να τηρούνται εντός της εργοταξιακής εγκατάστασης. Μετά από τη χρήση τους τα απορροφητικά αυτά υλικά πρέπει να συλλέγονται σε υδατοστεγή δοχεία και εν συνεχεία να υφίστανται διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π. . 82/2004, όπως εκάστοτε ισχύει.

4.2.3.3    Αστικά λύματα: Κατά την κατασκευή του έργου, τα λύματα του προσωπικού του εργοταξίου να μην διατίθενται ανεξέλεγκτα. Να χρησιμοποιούνται εργοταξιακές τουαλέτες χημικής επεξεργασίας.

4.2.4          Περιορισμός εκπομπών στην ατμόσφαιρα, των δονήσεων, του θορύβου και της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

4.2.4.1    Εκπομπές στην ατμόσφαιρα

Τα οχήματα, μηχανήματα και ο εν γένει ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στο έργο θα πρέπει να τηρούνται σε καλή κατάσταση, με εκτέλεση της απαιτούμενης κατά τις κατασκευαστικές προδιαγραφές συντήρησης, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ατμοσφαιρικές εκπομπές.

4.2.4.2 Για τον περιορισμό της εκπεμπόμενης λόγω των εργασιών σκόνης να τηρούνται τα ακόλουθα:

I. Τα σπαστηριοτριβεία, μηχανικά κόσκινα και εγκαταστάσεις παραγωγής σκυροδέματος που τυχόν χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου να έχουν σύστημα διαβροχής και συγκράτησης σκόνης, και οι πάσης φύσεως μεταφορικές ταινίες αδρανών να είναι καλυμμένες.

II. Κατά την μεταφορά χύδην αδρανών υλικών οι καρότσες των οχημάτων μεταφοράς τους να είναι καλυμμένες.

III. Να γίνεται περίφραξη, κάλυψη και συστηματική διαβροχή των σωρών αδρανών υλικών στο εργοτάξιο και των χωμάτινων οδών που χρησιμοποιούνται από οχήματα του έργου, ιδίως κατά την περίοδο από αρχές Ιουνίου έως τέλη Σεπτεμβρίου.

IV. Οι εργασίες εκσκαφών, κατασκευών και μεταφοράς αδρανών υλικών να συντονίζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατόν το διάστημα παραμονής τους σε σωρούς.

4.2.4.3    Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση άχρηστων υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ) στην περιοχή του έργου.


17


4.2.4.4 Θόρυβος

α) Να τηρούνται τα όρια θορύβου σύμφωνα με το Π. . 1180/81 (Α΄ 293), και οι λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (π.χ. χρησιμοποίηση μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου που φέρουν τη σήμανση CE και αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, τήρηση των ορών κοινής ησυχίας, χρήση προσωρινών αντιθορυβικών πετασμάτων στους χώρους πρόκλησης υψηλής στάθμης θορύβου κ.λπ.).

β) Τα αντιθορυβικά μέτρα που θα εφαρμοστούν κατά την κατασκευή του έργου συνοψίζονται στα παρακάτω επίπεδα επέμβασης:

β.1    Έλεγχος του θορύβου των μηχανημάτων του εργοταξίου με χρήση μοντέλων με μειωμένες εκπομπές θορύβου.

β.2    Συνεκτίμηση του θορύβου στον καθορισμό του προγράμματος των εργασιών και της μεθοδολογίας κατασκευής για τη μείωση των εκπομπών θορύβου.

β.3    Περιοδικές δειγματοληπτικές ηχομετρήσεις περιμετρικά του εργοταξίου.

β.4    Τα μηχανήματα του εργοταξίου που θα χρησιμοποιούνται με διακοπτόμενη λειτουργία θα πρέπει να κλείνουν στις ενδιάμεσες περιόδους, που δεν λειτουργούν.

γ) Η διάταξη των συσσωρευμένων υλικών στο χώρο του εργοταξίου θα πρέπει να γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε αυτά να λειτουργούν ως ηχοπετάσματα για τη μείωση του θορύβου.

4.2.4.5    Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους του έργου, θα πρέπει να συμμορφούται ως προς τις ηχητικές εκπομπές προς τα οριζόμενα από την ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/2003), ή τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου (σήμανση CE).

4.2.5          Περιορισμός των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον και στη χλωρίδα πανίδα της περιοχής

4.2.5.1    Το εύρος της ζώνης κατάληψης του έργου να περιορισθεί στο απολύτως αναγκαίο για την κατασκευή του. Δεν θα γίνει κανένα άλλο έργο πέραν των προβλεπόμενων στη ζώνη κατάληψης του έργου.

4.2.5.2    Οι αποψιλώσεις της βλάστησης θα περιορισθούν στη θέση κατάληψης του έργου και μόνο στις απολύτως ελάχιστες και εντελώς απαραίτητες

4.2.5.3    Να γίνει οριοθέτηση του χώρου επέμβασης, ο οποίος θα πρέπει να έχει κατάλληλη περίφραξη. Η περίφραξη θα πραγματοποιηθεί παρουσία της δασικής υπηρεσίας η οποία θα εγκρίνει την οριοθέτηση σε σχέση με τα όρια του άλσους.

4.2.5.4    Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του έργου να χωροθετηθούν εντός του γηπέδου του Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού.

4.2.5.5    Στο Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας που είναι εφαπτόμενο του έργου δεν θα γίνει καμία επέμβαση πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο 4.3.8. της παρούσας Απόφασης.

4.2.5.6    Κατά τις εκσκαφές στο γήπεδο του εργοταξίου, να συλλέγεται και να αποθηκεύεται ξεχωριστά το στρώμα του εδάφους που περιέχει τη φυτική γη, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στις εργασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Σε περίπτωση που η λαμβανόμενη κατά τα ανωτέρω φυτική γη δεν επαρκεί για τις ανάγκες της αποκατάστασης, η προμήθεια των επιπλέον ποσοτήτων θα πρέπει να γίνει από το εμπόριο, ενώ απαγορεύεται η λήψη της από εκτάσεις δασικού χαρακτήρα.

4.2.5.7    Εντός εξαμήνου από το πέρας των εργασιών σε οποιοδήποτε αυτοτελές τμήμα του έργου να απομακρυνθούν, με ευθύνη του κυρίου του, οι κάθε είδους εργοταξιακές εγκαταστάσεις (γραφεία, συνεργεία κλπ.) και μηχανήματα, καθώς και τα πάσης φύσεως πλεονάζοντα υλικά, και τα μη επαναχρησιμοποιήσιμα από αυτά και να διατεθούν κατά τα προβλεπόμενα από τις σχετικές ενότητες της παρούσας και την κείμενη νομοθεσία.

18


4.2.5.8 Αν κατά το στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών αποκαλυφθεί υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας να εκπονηθεί κατάλληλη μελέτη αποστράγγισης της περιοχής του έργου.


4.2.6          Λοιπά θέματα που αφορούν στη φάση κατασκευής

4.2.6.1 Για την προστασία αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών μνημείων να τηρούνται τα ακόλουθα:

I. Ο φορέας κατασκευής του έργου οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη των εκσκαφικών-χωματουργικών εργασιών του, τις αρμόδιες αρχαιολογικές Υπηρεσίες (Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών και Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων) ενώ οι ως άνω εργασίες θα πραγματοποιηθούν υπό την παρακολούθηση ειδικευμένου προσωπικού που θα ορισθεί από τις ως άνω αρχαιολογικές Υπηρεσίες, η δαπάνη αμοιβής του οποίου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου. Επιπλέον ο φορέας του έργου οφείλει να ενημερώνει τις ως άνω Υπηρεσίες για τυχόν αλλαγές στο σχεδιασμό του έργου, με υποβολή σχετικής αίτησης συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προς εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

II. Σε περίπτωση που κατά την κατασκευή οποιουδήποτε τμήματος του έργου εντοπισθούν αρχαιότητες, οι εργασίες στο συγκεκριμένο τμήμα θα διακοπούν άμεσα, και θα ενημερωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών, προκειμένου να διενεργηθεί σωστική ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η πορεία του έργου, κατά τα προβλεπόμενα από το Ν.3028/2002. Οι συνολικές δαπάνες για την σωστική ανασκαφική έρευνα (αμοιβή εξειδικευμένου προσωπικού, απαιτούμενες προμήθειες σε υλικά και εργαλεία, σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση, καθαρισμός, συντήρηση, καταγραφή, σχεδίαση, φωτογράφηση και αποθήκευση κινητών ευρημάτων κλπ) θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

4.2.6.2    Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενες υποδομές στο πλαίσιο του έργου(π.χ. υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λ.π.) να υλοποιείται σε συνεργασία με τους αρμόδιους γι’ αυτές φορείς, και κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται στο βαθμό που είναι τεχνικώς δυνατόν οι επιπτώσεις στη λειτουργία τους. Σε περίπτωση που οποιεσδήποτε υποδομές υποστούν δυσμενείς επιπτώσεις από δραστηριότητες σχετιζόμενες με το έργο, ο κύριος του έργου έχει την ευθύνη αποκατάστασής τους το ταχύτερο δυνατόν, με δικές του δαπάνες και ενέργειες και σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο αρμόδιος για τις εν λόγω υποδομές Φορέας. Σε περίπτωση που η αποκατάσταση ενός έργου υποδομής θα πρέπει να υλοποιηθεί με μέριμνα του αρμόδιου γι’ αυτό Φορέα, ο κύριος του έργου υποχρεούται να εξασφαλίσει την σχετική χρηματοδότηση.

4.2.6.3    Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση μη μετακινούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού εκτός του γηπέδου των εργοταξιακών εγκαταστάσεων του έργου.

4.2.6.4    Ο προγραμματισμός των έργων να γίνει έτσι ώστε, η δέσμευση των οδών, κατά τη φάση κατασκευής των τεχνικών έργων, να γίνεται για το ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα και η όποια αποκατάσταση απαιτηθεί να πραγματοποιείται άμεσα και να παρέχεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία σε όλων των ειδών τα οχήματα αλλά και στους κατοίκους. Για το διάστημα αυτό της δέσμευσης των οδών, να δίνονται εναλλακτικές διαδρομές και να υπάρχει για το σκοπό αυτό η κατάλληλη σήμανση.

4.2.6.5    Να καθαρίζονται τα τμήματα ασφαλτοστρωμένων οδών που χρησιμοποιούνται από οχήματα και αυτοκινούμενα μηχανήματα του έργου, από υπολείμματα αδρανών υλικών προερχόμενα απ’ αυτά (πχ λάσπη τροχών, πτώσεις από την καρότσα κλπ).

4.2.6.6    Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των διερχόμενων από την περιοχή του έργου από τους κινδύνους που τυχόν προκληθούν από την κατασκευή του, όπως προειδοποιητική σήμανση στις εξόδους από εργοταξιακές εγκαταστάσεις προς οδούς, και σε σημεία των τελευταίων που παρουσιάζουν συχνή κίνηση βαρέων οχημάτων.


19


4.2.6.7    Κατά την κατασκευή του έργου (π.χ. από τη λειτουργία μηχανημάτων, συνεργείων κ.λ.π.) να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας και ελαχιστοποίησης του κινδύνου μετάδοσης πυρκαγιάς σε παρακείμενες περιοχές και σε δασική βλάστηση. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των περιπατητών και επισκεπτών του άλσους καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου κατά την εκτέλεση των εργασιών. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να ελεγχθεί και να εγκριθεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία πριν την έναρξη των εργασιών.

4.2.6.8    Για τον ενεργειακό σχεδιασμό του Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού με σκοπό την βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία τους περιβάλλοντος, να τηρηθούν τα προβλεπόμενα από το Ν. 3661/19.05.2008 (Α’ 89) «Μέτρα για τη

μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3851/2010 (Α’ 85) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις …» σύμφωνα με όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ Δ6/Β/οικ. 5825/30.03.2010 (Β’ 407) «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων».

4.2.6.9    Για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του Κέντρου, πέραν των ελάχιστων προδιαγραφών που πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με την Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ ), θα πρέπει να τηρούνται και τα ακόλουθα:

i.            Ως προς την θερμική προστασία του κτιριακού κελύφους του Κέντρου να επιλεγούν τα βέλτιστα ως προς τις θερμομονωτικές τους ιδιότητες διαθέσιμα υλικά.

ii.            Να προβλεφθούν κατάλληλες διατάξεις στις θύρες εισόδου-εξόδου του κοινού, ώστε να ελαχιστοποιείται το θερμικό φορτίο που ανταλλάσσεται μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου των κτιρίων του συγκροτήματος.

iii.            Να αξιοποιείται/μεγιστοποιείται ο φυσικός φωτισμός μέσω κατάλληλων συστημάτων και τεχνικών. Ο τεχνητός φωτισμός στους χώρους με μεγάλη ενιαία επιφάνεια να γίνεται κατά ζώνες, ανάλογα με τα επίπεδα φυσικού φωτισμού της εκάστοτε ζώνης του χώρου. Ενδείκνυται, όπου είναι δυνατόν η χρήση αυτοματισμών για τον έλεγχο των επιπέδων φωτισμού και για την λειτουργία του τεχνητού φωτισμού των χώρων αυτών.

iv.            Ο αερισμός των κλειστών τμημάτων του Κέντρου, να γίνεται κατά το δυνατόν μέσω φυσικού αερισμού. Αν τα φυσικά μέσα δεν είναι επαρκή τότε μπορεί να ενισχύεται με την χρήση μηχανικών μέσων. Επιπλέον να εξετασθεί η δυνατότητα νυχτερινού δροσισμού των κλειστών τμημάτων του Κέντρου (ανανέωση του αέρα με φυσικό ή τεχνητό τρόπο τις νυχτερινές ή πρωινές ώρες όπου η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από την θερμοκρασία του χώρου).

v.            Να μεγιστοποιηθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα του συστήματος κλιματισμού – αερισμού, τουλάχιστον διαμέσου λεπτομερούς αξιολόγησης των αναγκών για κάθε τμήμα του Κέντρου και αντίστοιχης επιλογής της ενεργειακά αποτελεσματικότερης λύσης μεταξύ ανεξάρτητων και

κεντρικών συστημάτων κλιματισμού, μεγιστοποίησης της χρήσης των πλέον αποτελεσματικών τύπων εξοπλισμού θέρμανσης – ψύξης και στο πλαίσιο αυτό, επιλογής μονάδων που να χαρακτηρίζονται από τον υψηλότερο διαθέσιμο συντελεστή απόδοσης, σχεδιασμού και εφαρμογής προγράμματος για τον έλεγχο της απόδοσης και τη συντήρηση του εξοπλισμού θέρμανσης/ψύξης, το οποίο να εξασφαλίζει τη λειτουργία όλων των ενεργών στοιχείων στη μέγιστη δυνατή απόδοση και την ελαχιστοποίηση των ενεργειακών απωλειών από τα παθητικά στοιχεία.

vi.            Να εγκατασταθεί αυτόματο σύστημα διαχείρισης εσωτερικών συνθηκών κτιρίου (building management system, BΕMS), για τον κεντρικό έλεγχο της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επιτυγχάνοντας τουλάχιστον 10% εξοικονόμηση ενέργειας, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.

vii.            Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από φιλικότητα προς το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό: να επιλέγονται υλικά για επιχρίσματα, βαφές και κόλλες που να ελαχιστοποιούν την εκπομπή Πτητικών Οργανικών Ενώσεων στην ατμόσφαιρα.

20


Αντίστοιχη μέριμνα απαιτείται και κατά την επιλογή των αντίστοιχων μεθόδων εφαρμογής (π.χ airless spray κατά τους ψεκασμούς βαφής, αντικατάσταση χημικής κόλλας με θερμικές κολλήσεις ή μηχανικά μέσα συγκράτησης κ.ά.).

4.2.6.10     Για την επίτευξη βελτιωμένου μικροκλίματος και εξοικονόμησης ενέργειας επιβάλλεται σε επίπεδο περιβάλλοντος χώρου πέριξ του Κέντρου:

Για τη μείωση των προκαλούμενων λόγω ακτινοβολούμενης θερμότητας του ήλιου θερμικών φορτίων, οι επιφάνειες των υλικών επιστρώσεων πεζοδρομίων-πεζοδρόμων να είναι χαμηλής ανακλαστικότητας και θερμοχωρητικότητας.


4.3  Φάση λειτουργίας του έργου

4.3.1          Χρήση φυσικών πόρων και εξοικονόμηση ενέργειας

4.3.1.1    Η κατανάλωση νερού κατά τη λειτουργία του Κέντρου , καθώς και η συνακόλουθη παραγωγή υγρών αποβλήτων, θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν με κατάλληλα πάγια και διαχειριστικά μέτρα. Μεταξύ αυτών θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον:

4.3.1.1.1           Η αξιοποίηση των ομβρίων υδάτων που περιγράφεται στο φάκελο ΜΠΕ και προβλέπει μεταξύ άλλων την συλλογή των ομβρίων από το στέγαστρο του γηπέδου μέσω συστήματος οριζόντιων συλλεκτήρων τα οποία θα καταλήγουν σε δεξαμενές μη ποσίμου νερού του κτηρίου.

4.3.1.1.2           Άρδευση του πρασίνου (χλοοτάπητα του γηπέδου) μέσω του αυτόματου συστήματος που περιγράφεται στο φάκελο ΜΠΕ, στο οποίο θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η δυνατότητα πρόληψης απωλειών και ρύθμισης της ποσότητας του παρεχόμενου στο πράσινο νερού, βάσει των μετεωρολογικών συνθηκών.

4.3.1.1.3           Εγκατάσταση συστημάτων ατομικής καθαριότητας που να ελαχιστοποιούν την άσκοπη κατανάλωση ύδατος στους χώρους υγιεινής.

4.3.1.2 Στοιχεία της κατανάλωσης νερού και των μέτρων περιορισμού της θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση της παραγράφου 4.1.11. της παρούσας Απόφασης

4.3.2          Διαχείριση στερεών αποβλήτων

4.3.2.1    Να υποβληθεί στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4014/2011 (Α’ 209) η οποία θα εξειδικεύει τους όρους της παρούσας Απόφασης και αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων που θα προκύψουν από την λειτουργία του Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού.

4.3.2.2    Κατά τη λειτουργία του Κέντρου, ο κύριος του έργου οφείλει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΣΔΑ), εκτεινόμενο στο σύνολο των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται Κέντρο, διαμέσου του οποίου θα πρέπει να επιτυγχάνεται:

η ελαχιστοποίηση της παραγωγής απορριμμάτων,

ο διαχωρισμός στην πηγή των υλικών που μπορούν να διατεθούν προς ανακύκλωση καθώς και αυτών που χρήζουν ειδικής διαχείρισης,

η μεγιστοποίηση του ποσοστού που διατίθεται προς ανακύκλωση και η ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων που οδηγείται προς τελική διάθεση,

  η διαρκής συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί στερεών αποβλήτων,

Στα πλαίσια αυτά, κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:

4.3.2.3    Η προσωρινή φύλαξη των απορριμμάτων να γίνεται κατά τρόπο υγειονομικά αποδεκτό και οι κάδοι των απορριμμάτων να διατηρούνται πάντα σε άριστη κατάσταση με τακτικό πλύσιμο και απολύμανση.


21


4.3.2.4    Να τοποθετηθούν διακεκριμένοι κάδοι συλλογής για απορρίμματα που δύνανται να ανακυκλωθούν (χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί κλπ).

4.3.2.5    Ισχύουν τα αναφερόμενα στους όρους 4.2.2.4. , 4.2.2.5 και 4.2.2.6 της παρούσας Απόφασης.

4.3.2.6    Το ΣΔΑ θα πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρμόζεται ως οργανικό τμήμα του ΣΠΔ.

4.3.2.7    Ο Μηχανισμός Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης (σύμφωνα με τον όρο 4.1.10. της παρούσας Απόφασης) θα είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό, την καθημερινή επίβλεψη εφαρμογής, την καταγραφή αντιπροσωπευτικών μεγεθών και τη λήψη διορθωτικών και βελτιωτικών μέτρων του ΣΔΑ. Τα αντιπροσωπευτικά μεγέθη που θα καταγράφονται κατ’ εφαρμογή του ΣΔΑ, καθώς και τυχόν διορθωτικά ή βελτιωτικά μέτρα θα αναφέρονται στην έκθεση της παραγράφου 4.1.11 της παρούσας Απόφασης.

4.3.3          Διαχείριση αστικών λυμάτων και υγρών αποβλήτων

Τα αστικά λύματα από τη λειτουργία του Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού, να διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με τα αναφέρομενα στο με Α.Π. 14612/ 04.11.2014 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ.

4.3.4          Περιορισμός εκπομπών στην ατμόσφαιρα, των δονήσεων, του θορύβου και της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

4.3.4.1    Σε όλη την έκταση των υπόγειων χώρων στάθμευσης θα πρέπει να διασφαλίζεται διαρκώς αποδεκτή ποιότητα του αέρα, μέσω προβλέψεων για:

          κατάλληλο σύστημα εξαερισμού, το οποίο θα πρέπει να ανανεώνει τον αέρα τουλάχιστον δύο φορές την ώρα,

          συστήματα μέτρησης συγκεντρώσεων κρίσιμων ουσιών, όπως το CO, συμμορφούμενα με τις εκάστοτε διατάξεις για τους υπόγειους χώρους στάθμευσης (επί του παρόντος: Απόφαση Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών οικ. 40589/2138/2004 «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων ανίχνευσης και ελέγχου μονοξειδίου του άνθρακα σε υπόγειους χώρους στάθμευσης, μέσου και μεγάλου μεγέθους», ΦΕΚ 1102Β/20.7.2004).


4.3.5          Περιορισμός των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον και στη χλωρίδα πανίδα της περιοχής Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4.3.8 της παρούσας Απόφασης

4.3.6          Λοιπά θέματα που αφορούν στη φάση λειτουργίας

4.3.6.1    Ο φορέας λειτουργίας του γηπέδου οφείλει να σχεδιάσει ένα εντατικό πρόγραμμα προώθησης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) από τους χρήστες του έργου. Το πρόγραμμα αυτό κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να περιλαμβάνει:

               έκδοση και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων, στα οποία θα παρουσιάζονται οι στάσεις και τα δρομολόγια των ΜΜΜ που εξυπηρετούν το έργο,

               ανάρτηση σχετικών με τα ΜΜΜ πληροφοριών σε σημεία μεγάλης αναγνωσιμότητας εντός του έργου,

               εξάντληση κάθε εύλογης δυνατότητας συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς ώστε να ενσωματωθεί στο κόστος του εισιτηρίου για το γήπεδο και η δυνατότητα προσέλευσης – αποχώρησης με ΜΜΜ.

Οι ενέργειες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος προώθησης της χρήσης των ΜΜΜ, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση της παραγράφου 4.1.11 της παρούσας Απόφασης.

22


4.3.7           Πρόσθετοι ειδικοί όροι στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 42 του Ν. 4277/2014

4.3.7.1    Πριν την έκδοση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων να εξασφαλισθούν διακόσιες (200) θέσεις στάθμευσης, σε ιδιόκτητο ακίνητο, που να βρίσκεται εκτός των ορίων του άλσους και να μην απέχει από τις εξυπηρετούμενες εγκαταστάσεις πλέον των χιλίων μέτρων. Προς τούτο μετά τον προσδιορισμό και εξασφάλιση του ακινήτου και πριν την έναρξη λειτουργίας του έργου ο φορέας του έργου οφείλει να υποβάλλει στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ σχετικό Φάκελο Τροποποίησης της παρούσας Απόφασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4014/201, οποίος θα περιλαμβάνει εκτός από τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του εν λόγω ακινήτου, επικαιροποιημένη Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων.

4.3.7.2    Μετά την επιλογή/προσδιορισμό και εξασφάλιση του ακινήτου για τη δημιουργία των 200 θέσεων στάθμευσης, όπως προβλέπεται στο Ν.4277/2014, θα πρέπει να υποβληθεί μελέτη για τη χορήγηση κυκλοφοριακής σύνδεσης (και των δύο ακινήτων) σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Π. . 455/76, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

4.3.7.3    Είναι επιθυμητή και η συμπληρωματική δημιουργία περαιτέρω χώρων στάθμευσης, πέραν των αναφερόμενων ως υποχρεωτικών εγκαταστάσεων στάθμευσης 180 και 200 θέσεων (εντός και εκτός του γηπέδου) σε ακτίνα ενός χλμ. από το γήπεδο, ιδιαίτερα σε όσους εξ’ αυτών εξασφαλίζεται ευχερής προσπελασιμότητα από τους κύριους οδικούς άξονες της ευρύτερης περιοχής.

4.3.7.4    Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων αποτελεί η «αδειοδότηση και υλοποίηση των συνοδών τεχνικών και συγκοινωνιακών έργων», η ολοκλήρωση των οποίων θα πιστοποιηθεί με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος

και Ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του Ν. 4277/2014. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των τεχνικών και συγκοινωνιακών έργων θα γίνεται από την Αρχή που είναι αρμόδια κατά τις ισχύουσες διατάξεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του συνολικού (τεχνικού και συγκοινωνιακού) έργου που προκύπτει.

4.3.8          Πρόσθετοι ειδικοί όροι περιβαλλοντικής προστασίας καθώς και πρόσφορα αντισταθμιστικά μέτρα, στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 42 του Ν. 4277/2014 [

4.3.8.1    Πριν την έκδοση της άδειας λειτουργίας του έργου, ο φορέας του έργου υποχρεούται, σύμφωνα με

τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5α του άρθρου 42 του Ν. 4277/2014 να υλοποιήσει τα προβλεπόμενα στην «Τεχνική Έκθεση ισοζυγίου Πρασίνου του νέου γηπέδου της ΑΕΚ», μετά από κατάλληλη τροποποίηση/επικαιροποίησή της, αφού προηγουμένως ληφθεί η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας και των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, και ακολούθως η έγκρισή της αρμοδίως ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας.

4.3.8.2    Κατά την σύνταξη της τροποποιημένης/επικαιροποιημένης «Τεχνικής Έκθεσης ισοζυγίου Πρασίνου του νέου γηπέδου της ΑΕΚ» που θα αποκαθιστά το περιβαλλοντικό ισοζύγιο στο άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας, να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

i.            Η ως άνω τεχνική έκθεση ισοζυγίου του πρασίνου θα πρέπει να είναι συμβατή με εγκεκριμένη διαχειριστική μελέτη για το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας σύμφωνα με την αριθ. 133384/6587/10.12.2015 (Β’ 2828) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ «Προδιαγραφές Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών» όπως ισχύει.

ii.            Να διερευνηθούν οι περιοχές που θα αναδασωθούν και προτείνονται στην «Τεχνική Έκθεση Ισοζυγίου πρασίνου του Νέου Γηπέδου της ΑΕΚ» που συνοδεύει την ΜΠΕ ώστε να διατηρηθούν κάποια διάκενα εντός του άλσους διότι:

        για την λειτουργία του άλσους ως δασικού οικοσυστήματος τα διάκενα (ασκεπείς χώροι χωρίς δενδρώδη βλάστηση) αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για την ορνιθοπανίδα και την ερπετοπανίδα εντός του άλσους και σε ορισμένες περιπτώσεις δε, μπορούν να λειτουργήσουν και ως αντιπυρικές ζώνες

23


        επίσης η διατήρηση των διακένων εντός του άλσους βελτιώνει την αισθητική η οποία δημιουργείται από τον συνδυασμό του δάσους και των διακένων και δημιουργείται ένα περιβάλλον περισσότερο ελκυστικό και ευχάριστο στον άνθρωπο

iii.             Άλλες δράσεις/έργα περιβαλλοντικού ισοζυγίου που μπορούν να προταθούν στην εν λόγω Τεχνική Έκθεση για την περιβαλλοντική αποκατάσταση του άλσους, σε αντικατάσταση των προτεινόμενων ή και σε συνδυασμό με αυτά είναι οι ακόλουθες/ακόλουθα:

α) δαπάνη για την κατεδάφιση των αυθαιρέτων κτισμάτων εντός δασικής και αναδασωτέας έκτασης για τα οποία έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση κάτι το οποίο προβλέπεται και στην ήδη εγκεκριμένη μελέτη που έχει συνταχθεί για λογαριασμό του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας

β) η δημιουργία σύνθετων φυτοφρακτών στην βόρεια πλευρά της οδού Αττάλειας και δυτικά του νέου υπό κατασκευή πεζόδρομου από κατάλληλα ενδημικά φυτικά είδη και να αποτελούνται από δασικά δένδρα ικανά να αναπτυχθούν σε μεγάλο ύψος, καθώς και από θαμνώδη και ποώδη βλάστηση διότι έχουν μεγαλύτερη οικολογική και αισθητική αξία

iv.            Να συνταχθούν από τον φορέα του έργου οι κατάλληλες μελέτες βιοποικιλότητας της περιοχής του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας (όπως π.χ. για την ορνιθοπανίδα, την ερπετοπανίδα, εδαφοπανίδα και να εντοπιστούν τα σημεία αναπαραγωγής ή φωλεοποίησης, κ.λ.π.) προκειμένου να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία του άλσους από τις τυχόν επιπτώσεις που θα επιφέρει η λειτουργία του γηπέδου και ειδικότερα για τα είδη που προστατεύονται από ειδικές διατάξεις, όπως το Ν. 1335/1983 (Α’ 32).

v.            Να συνταχθεί από τον φορέα του έργου μελέτη για το μικροκλίμα της περιοχής γύρωθεν από το γήπεδο στην οποία μελέτη θα διερευνώνται οι επιπτώσεις αυτής της κατασκευής στο μικροκλίμα της περιοχής και πως αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν μόνιμα την χλωρίδα και πανίδα, που ζουν στο συγκεκριμένο βιότοπο. Στη μελέτη αυτή θα πρέπει να διερευνάται κατά πόσο επηρεάζονται ποσοτικά και ποιοτικά οι τοπικές μετεωρολογικές συνθήκες από τη κατασκευή του γηπέδου και έχουν άμεση συνέπεια στην πανίδα και χλωρίδα του όμορου δασικού οικοσυστήματος του άλσους. Η μελέτη να αποτελέσει οδηγό για την επιλογή των φυτικών ειδών που θα επιλεγούν για την εγκατάσταση των φυτοφρακτών από δασικά είδη που θα είναι συμβατά με τις νέες συνθήκες του μικροκλίματος στην περιοχή καθώς και την αντικατάσταση των φυτικών ειδών που θα επηρεαστούν από την αλλαγή αυτή.

4.3.8.3    Ο φορέας του έργου οφείλει να συμμετέχει στη δασοπονική παρακολούθηση του συνόλου του άλσους σε συνεργασία με την αρμόδια Δασική Υπηρεσία και το Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας.

4.3.8.4    Κατά την υλοποίηση των εργασιών τα δασικά προϊόντα που θα παραχθούν να διατεθούν ατελώς στο Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας.

4.3.8.5    Ο φορέας του έργου οφείλει να υλοποιήσει τα ακόλουθα μέτρα αντιπυρικής προστασίας του άλσους Νέας Φιλαδέλφειας, όπως αυτά προβλέπονται στην ΜΠΕ του έργου του θέματος και περιλαμβάνουν:

4.3.8.5.1     Τη διακριτική περίφραξη όλων των μονοπατιών και δρόμων που ξεκινούν από τον πεζόδρομο πλάτους 10 μέτρων περιμετρικά του γηπέδου (κατά μήκος της ανατολικής και βόρειας πλευράς) και οδηγεί προς το Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας. Ο ίδιος ο πεζόδρομος θα χρησιμοποιείται ως αντιπυρική ζώνη, αλλά και ως οδός πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων. Επίσης, να περιφραχτεί το άλσος στο τμήμα του που γειτνιάζει ή επηρεάζεται από το έργο, με τις προϋποθέσεις που τίθενται με την αριθ. 133384/6587/10.12.2015 (Β´ 2828) ήτοι, οι τοίχοι περίφραξης θα πρέπει να έχουν προσαρμογή στην κλίμακα και στο περιβάλλον του χώρου και

24


να καλύπτονται από πέτρα (εφόσον δεν έχουν κατασκευαστεί από αυτήν) ή από αναρριχητική βλάστηση και επιπλέον η περίφραξη θα φέρει υψηλό κιγκλίδωμα και ταυτόχρονα να κατασκευαστούν είσοδοι οι οποίοι την ημέρα τέλεσης των αγώνων θα παραμένουν κλειστές.

4.3.8.5.2 Την εκπόνηση με δικές του δαπάνες των κατάλληλων οριστικών μελετών αντιπυρικής προστασίας του άλσους, στην κατεύθυνση των προτάσεων της διαχειριστικής του μελέτης, προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση δημοπράτηση των έργων. Επιπλέον ο φορέας του έργου να αναλάβει την χρηματοδότηση για την κατασκευή του δικτύου πυρόσβεσης της νότιας ζώνης αυτού.

4.4.        Αποκατάσταση, μερική ή σταδιακή ή οριστική παύση λειτουργίας του έργου

4.4.1.            Σε περίπτωση οριστικής διακοπής των εργασιών κατασκευής του έργου, ο φορέας του έργου ευθύνεται με τη δαπάνη αποκατάστασης των κάθε μορφής αλλοιώσεων (μορφολογικών, τοπιολογικών, οικολογικών κ.α.) που προκάλεσε στο περιβάλλον.

4.4.2.            Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών κατασκευής του έργου πριν την ολοκλήρωσή του, ο φορέας του έργου αξιολογεί την κατάσταση ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις παρακολούθησης που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση, καθώς και την αλλαγή στη γεωμορφολογία της περιοχής. Επιπρόσθετα ο φορέας του έργου ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Περιβαλλοντική και Πολεοδομική Υπηρεσία.

4.4.3.            Στις περιπτώσεις που το έργο έχει προκαλέσει σημαντική ρύπανση του εδάφους ή των υπόγειων υδάτων από σχετικές επικίνδυνες ουσίες, ο φορέας του έργου λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, με στόχο την απομάκρυνση, τον έλεγχο, τη συγκράτηση ή τη μείωση σχετικών επικίνδυνων ουσιών, ούτως ώστε ο χώρος, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας ή της εγκεκριμένης μελλοντικής χρήσης του, να παύει να θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

4.5.   Έκτακτα περιστατικά ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4042/2012, και συγκεκριμένα οι διατάξεις της Ενότητας Α’

«Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος», καθώς και τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 148/2009 (ΦΕΚ 190Α/2009), όπως εκάστοτε ισχύουν.

4.6. Πρόγραμμα παρακολούθησης και εκθέσεις

Να εφαρμόζεται πλήρες πρόγραμμα παρακολούθησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 11 της ΜΠΕ του έργου του θέματος και τους όρους της παρούσας Απόφασης.

5.    Χρονικό διάστημα ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων – Προϋποθέσεις για την ανανέωση και τροποποίησή της

5.1   Οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας απόφασης ισχύουν για δέκα (10) έτη από την έκδοσή της, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε.

5.2   Πριν από την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, ο φορέας του έργου οφείλει να εκκινήσει

τη διαδικασία ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011.

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, εάν ο φάκελος ανανέωσης υποβληθεί εμπροθέσμως (τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη λήξη ισχύος), για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσης, οι περιβαλλοντικοί όροι διατηρούνται σε ισχύ.

5.3   Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη ΜΠΕ, ή επανεξέταση και αναπροσαρμογή των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών της παρούσας απόφασης, απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011.

5.4   Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη ΜΠΕ και την παρούσα απόφαση, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της απόφασης αυτής, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 4014/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του ίδιου νόμου.

25


5.5   Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού του έργου προς συμμόρφωση με την παρούσα απόφαση, σε στάδια άδειας έγκρισης και δόμησης για την ανέγερση των κτιρίων και οριστικών τεχνικών μελετών που έπονται της έκδοσης της παρούσας απόφασης, ο φορέας υλοποίησης του έργου δύναται πριν την έναρξη υλοποίησής του, να υποβάλλει φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 7 άρθρ. 11 του Ν. 4014/2011 και των κανονιστικών πράξεων αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν.

6.    Άλλες διατάξεις

6.1.   Η παρούσα Απόφαση 6.1.1.Δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων ή ασφάλειας και υγιεινής του

προσωπικού, τα οποία εξακολουθούν να ρυθμίζονται από τις πάγιες σχετικές με αυτά διατάξεις.

6.1.2.Δεν απαλλάσσει τον φορέα του έργου από την υποχρέωση έκδοσης όσων άλλων αδειών, εγκρίσεων ή κανονιστικών πράξεων προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για το έργο.

6.1.3.Έχει εκδοθεί χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου.

6.1.4.Δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

6.1.5.Όσα από τα ανωτέρω (6.1.1 - 6.1.3) στοιχεία εξετάστηκαν στη ΜΠΕ, έχουν παρατεθεί με ευθύνη του φορέα του έργου.

6.2.   Η παρούσα απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις που κατισχύουν αυτής.

6.3.   Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, δεν προβλέπεται επέμβαση σε εκτάσεις υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου η παρούσα απόφαση δεν καλύπτει θέματα έγκρισης επέμβασης σε δασικές εκτάσεις.


7.    Έλεγχος Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων της παρούσας απόφασης

7.1          Η παρούσα Απόφαση και η σχετική θεωρημένη ΜΠΕ που τη συνοδεύει, πρέπει να είναι διαθέσιμες στο χώρο των εργοταξίων του έργου κατά τη φάση υλοποίησής του, και στην έδρα του φορέα λειτουργίας του κατά τη φάση λειτουργίας του, και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με τη νομοθεσία ελεγκτικό όργανο.

7.2          Οι φορείς κατασκευής και λειτουργίας, κατά το διάστημα ευθύνης εκάστου, έχουν την υποχρέωση:

I. Να τηρούν στοιχεία στο εργοτάξιο του έργου ή στην έδρα τους, βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή με τους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κλπ).

II. Να επιτρέπουν την πρόσβαση στο έργο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο και να διευκολύνουν τη διενέργεια ελέγχου απ’ αυτό.

III. Να παρέχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο και κάθε Αρχή που έχει αρμοδιότητα παρακολούθησης του έργου και του περιβάλλοντος του .

IV.    Να συμμορφώνονται με τις συστάσεις - υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων.

7.3          Τυχόν θέματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) ή και βάσει των στοιχείων της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ που τη συνοδεύει.

7.4          Σε περίπτωση πρόκλησης οποιαδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της παρούσας Απόφασης επιβάλλονται στους υπευθύνους του έργου οι

26


κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1 650/1986, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.3010/2002, Ν.4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύει.

7.5          Ο φορέας του έργου του οποίου η δραστηριότητα προκαλεί ζημία ή άμεση απειλή ζημίας στο περιβάλλον κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας Απόφασης, φέρει περιβαλλοντική ευθύνη η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Π. . 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/2009) όπως εκάστοτε ισχύουν.


8.                   Δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης

H δημοσίευση της παρούσας Απόφασης πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον ειδικό διαδικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 19α του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) και την ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β).Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Π.  ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.  ΔΙΠΑ (συν. 1 τεύχος ΜΠΕ)

2.  Χρον. Αρχείο

3.  Τμήμα Δ΄

4.  Ζωή Δεδούση
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ

27

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου