Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβούλιου τη Τετάρτη 26-7-17Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. (16η)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 26η Ιουλίου 2017, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ


  1. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της μελέτης: «Μελέτη υδρογεωλογικής καταλληλότητας χώρου Δημοτικού Νεκροταφείου», προϋπολογισμού 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) (επανεισαγωγή).
  2. Έγκριση Πρακτικού  διαγωνισμού που διεξήχθη με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017, προϋπολογισμού 30.000 € με Φ.Π.Α.(επανεισαγωγή).

3.   Επιστροφή ποσών, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, και διάθεση σχετικών πιστώσεων.

4.   Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου.

5.   Ακύρωση πράξεων βεβαίωσης παράβασης Κανονισμού Καθαριότητας και διαγραφή σχετικών διοικητικών προστίμων.

6.   Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017.

7.    Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

8.    Έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των εργαζομένων της ΚΕΔΦΧ για την στελέχωση του Βρεφικού Σταθμού της οδού Κρυστάλλη & Πεταλά από 1-09-2017 έως 31-08-2018.

9.    Καθορισμός αμοιβής της πληρεξούσιας δικηγορικής εταιρείας «Διονυσία Μουζάκη και Συνεργάτες» για την υποβολής μήνυσης κατά της Τράπεζας Πειραιώς για κατάσχεση λογαριασμού του Δήμου εις χείρας αυτής ως τρίτης (σχετ. η αριθ. 171/2017 απόφαση Οικ. Επιτροπής).

  1. Έγκριση χορήγησης κωδικού πρόσβασης του  εισπράκτορα του Δημοτικού Κοιμητηρίου στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank της Τράπεζας Πειραιώς.

  1. Επανασυγκρότηση Επιτροπής Προϊόντος Χρηματοκιβωτίου-Παγκαριών του Δημοτικού Ιερού Ναού «Οι Παμμέγιστοι Ταξιάρχες» του Δημοτικού Κοιμητηρίου.

  1. Αποδοχή παραίτησης του Δημ. Συμβούλου της μειοψηφίας κ. Γ.Αράπογλου από τακτικό μέλος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την Εκποίηση ή Εκμίσθωση των πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου έτους 2017 και ορισμός νέου.


  1. Παραχώρηση  προϋπολογισμένων τροφίμων στην Κοινωφελή Επιχείρηση λόγω καθυστέρησης του έργου (1) «Δομή παροχής βασικών αγαθών : «Κοινωνικό παντοπωλείο- Συσσίτιο Δ.Φ.Χ.» της Πράξης «Δομή παροχής βασικών αγαθών : «Κοινωνικό παντοπωλείο- Συσσίτιο Δ.Φ.Χ.».

14. Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ. έτους 2016, βάσει της αριθ. 46/2017 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

15. Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού ΠΠΙΕΔ οικ. έτους 2017, βάσει της αριθ. 48/2017 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

  1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών του Δήμου. 

17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποξήλωση Παράνομων Διαφημιστικών Πινακίδων σε Κοινόχρηστους Χώρους Δ.Ν.Φ.» (Α.Μ. 82/2007).

18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνος».

19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων» (ΑΜ :110/2016).

  1. Μερική ανάκληση της πρότασης ανάληψης υποχρέωσης 212/2017  συνολικού ποσού 19.951,60€
  2. Έγκριση για την διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων Σεπτεμβρίου 2017 και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

  1. Έγκριση για την διοργάνωση συναυλίας με τη Μαρία Φαραντούρη και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου