.

.
Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

Τη Τετάρτη 25-1-17 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιοΘ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. (1η)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 25 Ιανουαρίου 2017, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1.     Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Προστασία, διαχείριση και ανάπλαση του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας» [Α.Μ: 141/2016 - Προϋπολογισμός 800.000 € (συμπ. ΦΠΑ)] του εγκεκριμένου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017.2.     Έγκριση αριθ. 16/2016 απόφασης Δ.Ε.Π. για την ονομασία της αίθουσας της σχολικής βιβλιοθήκης του 3ου Γεν. Λυκείου Ν.Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» σε «Αίθουσα Κακριδή».

3.     Καθιέρωση νέου χώρου αφετηρίας οχημάτων δημοσίας χρήσης (ταξί), βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

4.     Απαγόρευση κυκλοφορίας, κατά τη θερινή περίοδο, για συγκεκριμένες ώρες, στις οδούς Μιαούλη και Β.Αλεξάνδρου (Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας), βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

5.     Α. Προσχώρηση στους όρους και συμφωνίες της από 30-12-2016 σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου Β. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» «Α.Π.4 : Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» Γ. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 40.000 € και Δ. Ορισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχου του προϊόντος του ανωτέρω δεσμευμένου λογαριασμού.

6.     Εκλογή ενός (1) Δημ. Συμβούλου από τις παρατάξεις της μειοψηφίας ως τακτικού μέλους  και δύο (2) αντίστοιχων ως αναπληρωματικών μελών για τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής ως συλλογικού πειθαρχικού οργάνου μέχρι 28/2/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3584/07.


7.     Έγκριση σύναψης σύμβασης υπηρεσίας με ιδιώτη.

8.     Έγκριση σύναψης σύμβασης για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου και την μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχήματος Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΚΤΖ).

9.     Διάθεση πιστώσεων για την ετήσια επιχορήγηση των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

10.  Έγκριση νέας παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Κοινωνικό Παντοπωλείο) επί της οδού Μαραθώνος 26-Ν.Χαλκηδόνα.

11.  Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού.

12.  Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος, για τη στελέχωση της δομής Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

13.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας».

14.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας».

15.  Έγκριση  δαπάνης  και ψήφιση σχετικής πίστωσης ποσού  1.636,15 € για τις ανάγκες εκδήλωσης κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας των Κ.Α.Π.Η. Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

16.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή πλατειών-κοινοχρήστων χώρων» (ΑΜ 3/2016).

17.  Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Αναβάθμιση – Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων» (ΑΜ 43/2013).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου