.

.
Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Στο πλευρό των συμβασιούχων του δήμου μας το δημοτικό συμβούλιο Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. ΧαλκηδόναςΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα Πρακτικά της από 20.6.2017 έκτακτηςΣυνεδρίασης Νο. 12/2017 του Δ.Σ. του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την στήριξη του αγώνα των εργαζομένων και την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου με μετατροπή των συμβάσεων των εργαζομένων από ορισμένου χρόνου σε αορίστου με νομοθετική ρύθμιση (σχετ. το αριθ. πρωτ. 14974/19-6-2017 αίτημα της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»)»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε έκτακτη δημόσια Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμεραστις 20.6.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 8 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 15063/20-6-2017 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 12/2017) του Προέδρου αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε αυθημερόν νομίμως με αποδεικτικό ή με e-mail σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους  Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).


O Δήμαρχος   : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πρόεδρος   : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ
Η Γραμματέας  : ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ (σε αντικατάσταση του  απουσιάζοντος Γραμματέα του Δ.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου)


ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
7. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ
10. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

11. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ
14. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
15. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
16. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
17. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ
19. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
20. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

22. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
23 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
24.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
25. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
26. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
27. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
28. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
29. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
30. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ
32. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
33. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ


Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 22 παρόντες και 11 απόντες, ως ακολούθως:

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ  ________

                                   
Κουμαριανός  Ευάγγελος   Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος
Kαλαμπόκης ΙωάννηςΡόκου  Χαρίκλεια
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ          Καλύβης  Γεώργιος
Ανανιάδης  Νικόλαος                                           Τομπούλογλου Ιωάννης
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ                            Αράπογλου  Γεώργιος
Παπαλουκά  Ευτυχία                                           Πλάτανος  Ελευθέριος
Παπακώστας  Βασίλειος                                     Κανταρέλης Δημήτριος
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος               Παπανικολάου Νικόλαος
Πάνος  Γεώργιος Γαϊτανά-Αποστολάκη Ευτυχία
Γαλαζούλα  Αλίκη Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία
Χαραμαρά  Γεωργία                                            Δούλος Ορέστης
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος
Ανδρέου  Χριστίνα
Ανεμογιάννης Γεώργιος
ΓεωργαμλήςΛύσσανδρος
Κοπελούσος  Χρήστος
Κόντος  Απόστολος
Ντάτσης  Κωνσταντίνος
Κουτσάκης  Μιχαήλ
Αγαγιώτου  Βασιλική 
Σιώρης  Νικόλαος                                                                            
Γκούμα  Δανάη-ΕύαΣημειώνεται ότι στην  Συνεδρίαση ήταν παρόντες τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, όσο και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος Κατερίνης.

Απουσίες :
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χ.Ρόκου, Ι.Τομπούλογλου και Γ.Αράπογλου  απουσίαζαν δικαιολογημένα, έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος, παρόντος του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής έκτακτης δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο μοναδικόθέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο ομόφωνα το Δ.Σ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), συμφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ  Η.Δ.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το αριθ. πρωτ. 14974/19-6-2017 αίτημα της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» που έχει ως εξής:


Προς: τον Πρόεδρο του ΔΣ, τον Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Ημερομηνία: 18/6/2017
Θέμα: Αίτημα για την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου

Κύριε Πρόεδρε,
Κύριε Δήμαρχε,
Ζητάμε την άμεση σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:
«Συζήτηση και λήψη απόφασης ενάντια στην απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου η οποία κρίνει αντισυνταγματική την παράταση των συμβάσεων καθώς και την πληρωμή των μισθών των συμβασιούχων από την παράταση και μετά, καθώς και να παρθεί απόφαση στήριξης του αγώνα τους για την μετατροπή των συμβάσεων τους από ορισμένου χρόνου σε αορίστου με νομοθετική ρύθμιση».
Είναι καθήκον και χρέος μας να στηρίξουμε το δικαίωμα στην δουλειά και να διευκολύνουμε με κάθε τρόπο τις κινητοποιήσεις των συμβασιούχων του Δήμου μας.

Η δημοτικός σύμβουλος
ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ ΓΚΟΥΜΑ


 Στο πλευρό των συμβασιούχων τάσσονται με κοινή τους δήλωση για την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  με την οποία κρίνεται αντισυνταγματική η παράταση των συμβάσεων και η πληρωμή μισθών για την εργασία που παρείχαν από την παράταση και μετά οι δήμαρχοι Πατρέων Κώστας Πελετίδης, Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος, Πετρούπολης, Βαγγέλης Σίμος, Καισαριανής Ηλίας Σταμέλος και Ικαρίας Στέλιος Σταμούλος.
Ολόκληρη η δήλωση έχει ως εξής:
«Η δημοσιοποίηση της απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού στέλνει τελεσίδικο μήνυμα. Χιλιάδες εργαζόμενοι στους Δήμους της χώρας στέλνονται στην ανεργία. Για πολλούς από αυτούς τους αμφισβητείται προκλητικά ακόμα και η πληρωμή τους για δουλειά, που ήδη έχουν παράσχει.
Μέσω αυτής της καταδικαστέας για εμάς και απαράδεκτης, ως προς το περιεχόμενό της για τους ίδιους τους εργαζόμενους, απόφασης, "δικαιώνονται" τελικά εκείνες οι δημοτικές αρχές που έχουν απλήρωτους για μήνες τους εργαζόμενους.
Ανάγονται επίσης σε πολιτικά και διοικητικά υπόλογες οι Δημοτικές Αρχές που έδρασαν με βάση την υπαρκτή νομοθεσία και κύρια με την υποχρέωσή τους να λειτουργήσουν στοιχειωδώς, υπεύθυνα τις υπηρεσίες καθαριότητας στους Δήμους τους, να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον των πόλεων τους. Αυτές οι Δημοτικές Αρχές που αντιστέκονται και αρνούνται να παραδώσουν στους εργολάβους κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες, να τους επιτρέψουν να λυμαίνονται δημόσια έσοδα που ακριβοπληρώνουν αποκλειστικά και απευθείας τα νοικοκυριά.
Μέσω αυτής της απόφασης βρίσκει διέξοδο διαφυγής η Κυβέρνηση, που έδρασε τυχοδιωκτικά με το θέμα των συμβασιούχων και το δικαίωμά τους στη μόνιμη σταθερή δουλειά, σε κάλπικη αντιπαράθεση με την ΝΔ, και ποτέ δεν αποστασιοποιήθηκε από το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης, της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, ζήτημα που βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη και αποτελεί ''διακαή πόθο'' μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
Ως δημοτικές αρχές δεν μας επιτρέπεται να σιωπήσουμε. Η σιωπή μας σημάνει ότι συνηγορούμε οι πόλεις μας να γίνουν χωματερές το επόμενο διάστημα. Ότι αποδεχόμαστε την απόλυση χιλιάδων εργαζομένων, ενώ γνωρίζουμε ότι είναι πλήρως αναγκαίοι, προσλήφθηκαν μέσω ΑΣΕΠ και με το καθεστώς της σύμβασης γιατί το κράτος δεν άφηνε άλλο δρόμο επιλογής στους Δήμους μας ώστε να καλύψουν στοιχειωδώς τις ανάγκες τους. Η σιωπή μας θα είναι συνενοχή στο τερατόμορφο καθεστώς της ανακύκλωσης των ανέργων, που κτίζεται χρόνια τώρα, και που για τις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων είναι η βασική αιτία των εργατικών ατυχημάτων που εκτινάσσονται με γεωμετρική πρόοδο τα τελευταία χρόνια.
Λέμε λοιπόν όχι σε αυτόν το νέο αντιλαϊκό κατήφορο και καλούμε Δημάρχους και Δημοτικά Συμβούλια που ήδη έχουν δηλώσει την εναντίωσή τους στις απολύσεις να συνταχτούν με το αίτημα της άμεσης νομοθετικής παρέμβασης της Κυβέρνησης και το πρόβλημα που έχει ανακύψει με ευθύνη της να λυθεί άμεσα, να πληρωθούν και να μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι, να λειτουργήσουν απρόσκοπτα και χωρίς νέα, ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα οι Δήμοι.
Συντασσόμαστε και θα συνδράμουμε, με ό,τι μέσο έχουμε στη διάθεσή μας, με τους αγώνες και τις αγωνίες των εργαζομένων. Είναι η ελάχιστη υποχρέωσή μας».   
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος κ. Αριστείδης Βασιλόπουλος έθεσε υπόψη του Σώματος το ακόλουθο σχέδιο για ψήφισμα-κάλεσμα:


ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Οι χειρότερες εκτιμήσεις για την κατάληξη της υπόθεσης των παρατάσεων συμβάσεων εργασίας στην καθαριότητα των Δήμων επιβεβαιώθηκαν με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η απόφαση, παρότι αναγνωρίζει ότι εξυπηρετούνται πάγιες και διαρκείς ανάγκες, κρίνει αντισυνταγματικές και παράνομες τις παρατάσεις των συμβάσεων που όριζε η ρύθμιση Σκουρλέτη και υποδεικνύει την επιστροφή των δεδουλευμένων μισθών τους !
Η κυβέρνηση, ενώ πριν καθησύχαζε δια του αρμόδιου Υπουργού ότι θα βρεθεί λύση, επικαλείται τώρα τα νομικά κωλύματα που αναφέρει η δικαστική απόφαση, παραδέχεται ότι οι Δήμοι πρέπει να προχωρήσουν να διακοπή των 15.000 συμβάσεων εργασίας που είχαν παραταθεί και δίνει αόριστες υποσχέσεις για τη διευθέτηση της επιστροφής μισθών για τους οποίους οι εργαζόμενοι έχουν εργαστεί.
Ο Δήμος μας έχει απόλυτη ανάγκη των υπηρεσιών των 9 συμβασιούχων εργαζόμενων και προειδοποιεί ότι η απομάκρυνσή τους θα έχει άμεση επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών καθαριότητας προς τους πολίτες. Το επαρκές προσωπικό με μόνιμη και σταθερή δουλειά είναι απαραίτητο για να μην απαξιωθούν οι υπηρεσίες καθαριότητας και για να μην παραδοθούν σταδιακά στους εργολάβους καθαριότητας. Οι «λύσεις» των δίμηνων συμβάσεων και της κοινωφελούς εργασίας ανακυκλώνουν τη φτώχεια και την ανεργία και δεν στηρίζουν τις δημόσιες υπηρεσίες και τα δημόσια αγαθά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας έχει πρόσφατα στηρίξει τον αγώνα των συμβασιούχων και τα δίκαια αιτήματα του Σωματείου Εργαζομένων με ομόφωνη απόφασή του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, απαιτεί από την κυβέρνηση:

·         να δοθεί άμεσα οριστική λύση στο ζήτημα της πληρωμής των δεδουλευμένων και
·         να μετατραπούν οι συγκεκριμένες συμβάσεις σε αορίστου χρόνου, αναγνωρίζοντας ότι εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Για το σκοπό αυτό, Το Δημοτικό Συμβούλιο καλεί:

·         την ΚΕΔΕ και τις Δημοτικές αρχές να συμπαρασταθούν στον αγώνα των εργαζομένων
·         τους εργαζόμενους και όλους τους πολίτες σε συμμετοχή στην κινητοποίηση/απεργία της Πέμπτης και αποφασίζει το κλείσιμο  του Δήμου την ίδια ημέρα.

Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

·         Ο Δήμαρχος μετά τη συζήτηση που έγινε έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το ακόλουθο νέο τελικό σχέδιο ψηφίσματος για το θέμα, ζητώντας την υπερψήφισή του από το Σώμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Οι χειρότερες εκτιμήσεις για την κατάληξη της υπόθεσης των παρατάσεων συμβάσεων εργασίας στην καθαριότητα των Δήμων επιβεβαιώθηκαν με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η απόφαση, παρότι αναγνωρίζει ότι εξυπηρετούνται πάγιες και διαρκείς ανάγκες, κρίνει αντισυνταγματικές και παράνομες τις παρατάσεις των συμβάσεων που όριζε η ρύθμιση Σκουρλέτη και υποδεικνύει την επιστροφή των δεδουλευμένων μισθών τους.
Η κυβέρνηση, ενώ πριν καθησύχαζε δια του αρμόδιου Υπουργού ότι θα βρεθεί λύση, επικαλείται τώρα τα νομικά κωλύματα που αναφέρει η δικαστική απόφαση και παραδέχεται ότι οι Δήμοι πρέπει να προχωρήσουν στη διακοπή των 15.000 συμβάσεων εργασίας που είχαν παραταθεί, δίνοντας αόριστες υποσχέσεις για τη διευθέτηση της επιστροφής μισθών για τους οποίους οι εργαζόμενοι έχουν εργαστεί.
Ο Δήμος μας έχει απόλυτη ανάγκη των υπηρεσιών των 9 συμβασιούχων εργαζόμενων στην καθαριότητα και προειδοποιεί ότι η απομάκρυνσή τους θα έχει άμεση επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών καθαριότητας προς τους πολίτες, αφού θα αποδυναμώσει την ήδη υποστελεχωμένη Διεύθυνση καθαριότητας του Δήμου μας. Η ύπαρξη επαρκούς προσωπικού με μόνιμη και σταθερή δουλειά είναι απαραίτητη για να μην απαξιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας και να μην παραδοθούν σταδιακά στους εργολάβους καθαριότητας. Οι «λύσεις» των δίμηνων συμβάσεων και της κοινωφελούς εργασίας ανακυκλώνουν τη φτώχεια και την ανεργία και δεν στηρίζουν τις δημόσιες υπηρεσίες και τα δημόσια αγαθά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας έχει πρόσφατα στηρίξει τον αγώνα των συμβασιούχων και τα δίκαια αιτήματα του Σωματείου Εργαζομένων με ομόφωνη απόφασή του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, απαιτεί από την κυβέρνηση:

·         να δοθεί άμεσα οριστική λύση στο ζήτημα της πληρωμής των δεδουλευμένων
·         να μετατραπούν οι συγκεκριμένες συμβάσεις σε αορίστου χρόνου, αναγνωρίζοντας ότι εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Για το σκοπό αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο:

·         καλεί την ΚΕΔΕ και τις Δημοτικές αρχές όλης της χώρας να συμπαρασταθούν στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων και να διεκδικήσουν τη μετατροπή των συμβάσεων εργασίας σε αορίστου διάρκειας.
·         καλεί τους εργαζόμενους και όλους τους πολίτες σε συμμετοχή στην κινητοποίηση/απεργία της Πέμπτης
·         αποφασίζει το κλείσιμο  του Δήμου την ημέρα της απεργίας

·         εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη δημιουργία μετώπου ανυπακοής μαζί με άλλους δημάρχους απέναντι  στην απόφαση του Ελεγκτικού συνεδρίου για απόλυση των συμβασιούχων.Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το κατατεθέν από τον Δήμαρχο τελικό σχέδιο ψηφίσματος,σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος.

·         Υπέρ του σχεδίου ψηφίσματος, ως τελικώς εισήχθη, ψήφισαν δεκαοκτώ (18) Δημ. Σύμβουλοι.
·         Υπέρ του σχεδίου ψηφίσματος, ως αρχικώς εισήχθη, ψήφισαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Λ.Γεωργαμλής, Α.Κόντος και Κ.Ντάτσης (σύνολο 3).
·         Η Δημ. Σύμβουλος κα Δ.Ε.Γκούμα ψήφισε το αίτημα της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», όπως κατατέθηκε με το αριθ. πρωτ. 14974/19-6-2017 έγγραφο.


Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του το τελικό κατατεθέν από τον κ. Δήμαρχο σχέδιο για ψήφισμα-κάλεσμα, το αριθ. πρωτ. 14974/19-6-2017 αίτημα της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»)»,τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και:

·         Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 και 67 παρ. 5του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(18 ΥΠΕΡ του τελικού σχεδίου του ψηφίσματος του Δημάρχου- 3 ΥΠΕΡ του αρχικού σχεδίου-1 ΥΠΕΡ του αιτήματος της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»)


Εγκρίνει και υιοθετεί το τελικό κατατεθέν από τον Δήμαρχο κ. Αριστείδη Βασιλόπουλο ψήφισμα-κάλεσμα για την υπόθεση των συμβασιούχων εργαζομένων, το οποίο έχει ως εξής:

ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Οι χειρότερες εκτιμήσεις για την κατάληξη της υπόθεσης των παρατάσεων συμβάσεων εργασίας στην καθαριότητα των Δήμων επιβεβαιώθηκαν με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η απόφαση, παρότι αναγνωρίζει ότι εξυπηρετούνται πάγιες και διαρκείς ανάγκες, κρίνει αντισυνταγματικές και παράνομες τις παρατάσεις των συμβάσεων που όριζε η ρύθμιση Σκουρλέτη και υποδεικνύει την επιστροφή των δεδουλευμένων μισθών τους.
Η κυβέρνηση, ενώ πριν καθησύχαζε δια του αρμόδιου Υπουργού ότι θα βρεθεί λύση, επικαλείται τώρα τα νομικά κωλύματα που αναφέρει η δικαστική απόφαση και παραδέχεται ότι οι Δήμοι πρέπει να προχωρήσουν στη διακοπή των 15.000 συμβάσεων εργασίας που είχαν παραταθεί, δίνοντας αόριστες υποσχέσεις για τη διευθέτηση της επιστροφής μισθών για τους οποίους οι εργαζόμενοι έχουν εργαστεί.
Ο Δήμος μας έχει απόλυτη ανάγκη των υπηρεσιών των 9 συμβασιούχων εργαζόμενων στην καθαριότητα και προειδοποιεί ότι η απομάκρυνσή τους θα έχει άμεση επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών καθαριότητας προς τους πολίτες, αφού θα αποδυναμώσει την ήδη υποστελεχωμένη Διεύθυνση καθαριότητας του Δήμου μας. Η ύπαρξη επαρκούς προσωπικού με μόνιμη και σταθερή δουλειά είναι απαραίτητη για να μην απαξιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας και να μην παραδοθούν σταδιακά στους εργολάβους καθαριότητας. Οι «λύσεις» των δίμηνων συμβάσεων και της κοινωφελούς εργασίας ανακυκλώνουν τη φτώχεια και την ανεργία και δεν στηρίζουν τις δημόσιες υπηρεσίες και τα δημόσια αγαθά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας έχει πρόσφατα στηρίξει τον αγώνα των συμβασιούχων και τα δίκαια αιτήματα του Σωματείου Εργαζομένων με ομόφωνη απόφασή του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, απαιτεί από την κυβέρνηση:

·         να δοθεί άμεσα οριστική λύση στο ζήτημα της πληρωμής των δεδουλευμένων
·         να μετατραπούν οι συγκεκριμένες συμβάσεις σε αορίστου χρόνου, αναγνωρίζοντας ότι εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Για το σκοπό αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο:

·         καλεί την ΚΕΔΕ και τις Δημοτικές αρχές όλης της χώρας να συμπαρασταθούν στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων και να διεκδικήσουν τη μετατροπή των συμβάσεων εργασίας σε αορίστου διάρκειας.
·         καλεί τους εργαζόμενους και όλους τους πολίτες σε συμμετοχή στην κινητοποίηση/απεργία της Πέμπτης
·         αποφασίζει το κλείσιμο  του Δήμου την ημέρα της απεργίας

·         εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη δημιουργία μετώπου ανυπακοής μαζί με άλλους δημάρχους απέναντι  στην απόφαση του Ελεγκτικού συνεδρίου για απόλυση των συμβασιούχων.·         Το ανωτέρω ψήφισμα να κοινοποιηθεί στην ΚΕΔΕ, στην ΠΕΔΑ, στα αρμόδια Υπουργεία και λοιπούς φορείς.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   143/2017.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

         ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                          ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ


ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κουμαριανός  Ευάγγελος
Καλαμπόκης  Ιωάννης
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ
Ανανιάδης  Νικόλαος
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ
Παπαλουκά  Ευτυχία
Παπακώστας  Βασίλειος
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος
Γαλαζούλα  Αλίκη
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος
Ανδρέου Χριστίνα
Ανεμογιάννης Γεώργιος
ΓεωργαμλήςΛύσσανδρος
Κοπελούσος  Χρήστος
Κόντος  Απόστολος
Ντάτσης  Κωνσταντίνος
Κουτσάκης Μιχαήλ
Αγαγιώτου Βασιλική
Σιώρης  Νικόλαος
Γκούμα  Δανάη-Εύα


Ακριβές Αντίγραφο                    

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου