.

.
Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

ΚΚΕ: Κοινωνική Συμμαχία… αλλά χωρίς κόμματα (…και με προαποφασισμένο πρόγραμμα)!


«….το ΚΚΕ δεν θα είναι ως κόμμα μέσα σε αυτή την κοινωνική συμμαχία, άρα και άλλες πολιτικές δυνάμεις δεν πρέπει να είναι σαν τέτοιες…» (Συνέντευξη του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στο ΣΚΑΙ, Ριζοσπάστης 11/3/2017)

Πα­ρα­θέ­του­με στη συ­νέ­χεια την εκτε­νή απο­σπά­σμα­τα από την ανα­φο­ρά του ΓΓ του ΚΚΕ στο θέμα της «Κοι­νω­νι­κής Συμ­μα­χί­ας», σε συ­νέ­ντευ­ξη που έδωσε στον ΣΚΑΪ, όπως αυτή έχει κα­τα­γρα­φεί στο «Ρι­ζο­σπά­στη» (11/3/17). Είναι κάτι που αξί­ζει να με­λε­τη­θεί από κάθε αγω­νι­στή του ερ­γα­τι­κού-λαϊ­κού κι­νή­μα­τος, καθώς αφορά το κρί­σι­μο ζή­τη­μα της ενό­τη­τας της ερ­γα­τι­κής τάξης στους αγώ­νες.

«Η πιο πλα­τιά ενω­τι­κή πο­λι­τι­κή συμ­μα­χιών είναι αυτή που προ­τεί­νει το ΚΚΕ»


Ερώ­τη­ση: Γιατί δεν ασκεί­τε μια διευ­ρυ­μέ­νη να το πω έτσι πο­λι­τι­κή συμ­μα­χιών; Δεν είναι ανά­γκη να είναι κά­ποιος ΚΚΕ για να συμ­μα­χεί με το ΚΚΕ, να είναι μια πο­λι­τι­κή συμ­μα­χιών που να συ­σπει­ρώ­νει ευ­ρύ­τε­ρες δυ­νά­μεις, που έχουν κοι­νούς στό­χους, με δια­φο­ρε­τι­κό τρόπο προ­φα­νώς ο κα­θέ­νας…
Απά­ντη­ση: Η πιο πλα­τιά, ενω­τι­κή πο­λι­τι­κή συμ­μα­χιών είναι η πο­λι­τι­κή που προ­τεί­νει το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ λέει συμ­μα­χί­ες μέσα στο λαό, άσχε­τα τι είναι.
ΕΡ: Κοι­νω­νι­κά λέτε τώρα – πο­λι­τι­κά;
ΑΠ: Βε­βαί­ως, αρκεί να είναι ερ­γά­της, αρκεί να είναι αγρό­της, αρκεί να είναι επαγ­γελ­μα­τί­ας, να είναι κα­τα­πιε­σμέ­νος, να έχει προ­βλή­μα­τα. Δεν μας εν­δια­φέ­ρει αν ψή­φι­σε ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ πριν, αν ψή­φι­ζε τη ΛΑΕ, την ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ, αν ψή­φι­ζε ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ακόμα οτι­δή­πο­τε κόμμα, αρκεί τα προ­βλή­μα­τά του να είναι κοινά. Και σε αυτήν την κα­τεύ­θυν­ση μπο­ρεί να δο­μη­θεί μια κοι­νω­νι­κή συμ­μα­χία τέ­τοιων δυ­νά­με­ων εκεί. Γιατί πο­λι­τι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά θα έχει, πο­λι­τι­κο­ποι­η­μέ­νη θα είναι. Στό­χους, σχέ­διο θα έχει, ακόμα και σχέ­διο να στα­μα­τή­σει η εκ­με­τάλ­λευ­ση αν­θρώ­που από άν­θρω­πο, να οδη­γεί η πάλη στη λαϊκή εξου­σία…

«Να τε­λειώ­σει η ιστο­ρία των «κονέ κο­ρυ­φών»

ΕΡ: Γιατί, ενώ το ΚΚΕ έχει την αντί­λη­ψη της κοι­νω­νι­κής συμ­μα­χί­ας, αυτό δεν εκ­φρά­ζε­ται στο επί­πε­δο της πο­λι­τι­κής; … Και λέει ένας κό­σμος της αρι­στε­ράς που δια­φω­νεί με τον ση­με­ρι­νό ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, δια­φω­νεί και με το ΚΚΕ «γιατί ρε παι­διά δεν κά­νε­τε όλοι μαζί κάτι και είστε 15 και κά­νε­τε 15 δια­φο­ρε­τι­κές συ­γκε­ντρώ­σεις;».
ΑΠ: Κατ’ αρχήν να σας πω ότι η Κοι­νω­νι­κή Συμ­μα­χία δεν ση­μαί­νει ότι θα ασχο­λεί­ται με τα αι­τή­μα­τα τα κοι­νω­νι­κο­λαϊ­κά, τα οι­κο­νο­μι­κά και τα συ­ντε­χνια­κά αι­τή­μα­τα του κάθε κλά­δου και θα ενώ­νο­νται όλοι αυτοί σε μια συμ­μα­χία. Θα έχει πο­λι­τι­κό χα­ρα­κτή­ρα, πρό­γραμ­μα, σχέ­διο, θα έχει κα­τεύ­θυν­ση ενά­ντια στα μο­νο­πώ­λια, ενά­ντια στο σύ­στη­μα αυτό, θα φτά­νει μέχρι την ερ­γα­τι­κή, τη λαϊκή εξου­σία όλων αυτών των δυ­νά­με­ων και βε­βαί­ως θα έχει και συ­γκε­κρι­μέ­νες προ­τά­σεις για το σή­με­ρα, για το αύριο και πώς θα πάμε εκεί, θα είναι δη­λα­δή και πο­λι­τι­κή με αυτήν την έν­νοια και σε αυτήν την κα­τεύ­θυν­ση πα­λεύ­ου­με.
Άλλο ζή­τη­μα που λέμε: Ότι πρέ­πει να τε­λειώ­σει η ιστο­ρία, η οποία κατά τη γνώμη μας είναι και πα­ρω­χη­μέ­νη, των συ­νεν­νο­ή­σε­ων και των «κονέ» κο­ρυ­φών δια­φό­ρων πο­λι­τι­κών σχη­μά­των, μορ­φω­μά­των, κομ­μά­των πο­λι­τι­κών δυ­νά­με­ων πέστε ό,τι θέ­λε­τε, οι οποί­οι από τα πάνω συμ­φω­νούν ορι­σμέ­να ζη­τή­μα­τα και πάνε να τα επι­βά­λουν στο κί­νη­μα μέσα στο λαό.
Εμείς εί­μα­στε δια­τε­θει­μέ­νοι, και το έχου­με πει από το προη­γού­με­νο συ­νέ­δριό μας, το επα­να­φέ­ρου­με και τώρα με αφορ­μή το 20ό Συ­νέ­δριο, ότι το ΚΚΕ δεν θα είναι ως κόμμα μέσα σε αυτή την κοι­νω­νι­κή συμ­μα­χία, άρα και άλλες πο­λι­τι­κές δυ­νά­μεις δεν πρέ­πει να είναι ως τέ­τοιες, ως κόμ­μα­τα, μέσα σε αυτήν τη συμ­μα­χία ως συ­νι­στώ­σες. Να συ­νεν­νο­ού­νται δη­λα­δή πάλι οι κο­ρυ­φές και να κα­θο­ρί­ζουν τι θέλει ο λαός. Εμείς λέμε ότι πρέ­πει τα μέλη μας, τα στε­λέ­χη μας να συμ­με­τέ­χουν σ’ αυτήν τη συμ­μα­χία, που θα είναι δο­μη­μέ­νη, μέσα από σω­μα­τεία, ομο­σπον­δί­ες, επι­τρο­πές κ.λπ. σε όλους τους τό­πους δου­λειάς, σε όλους τους τό­πους κα­τοι­κί­ας και θα συ­νε­νώ­νε­ται πα­νελ­λα­δι­κά αυτή η συμ­μα­χία.
ΕΡ: Είναι ώρι­μες τώρα οι συν­θή­κες;
ΕΡ: Βε­βαί­ως, μπο­ρούν, εμείς λέμε, να ωρι­μά­σουν, άμα θέλει οποια­δή­πο­τε δύ­να­μη ή αν δη­μιουρ­γη­θούν και νέες πο­λι­τι­κές δυ­νά­μεις, δεν λέμε μόνο για τις ση­με­ρι­νές, γιατί η κοι­νω­νία έχει και μια άλλη δυ­να­μι­κή και θέ­λουν να συμ­με­τέ­χουν με τέ­τοιες προ­ϋ­πο­θέ­σεις μέσα σε αυτήν την κοι­νω­νι­κή συμ­μα­χία είναι πεδίο δόξης λα­μπρό για όλους.
Να συμ­με­τέ­χουν κι αυτοί όπως το ΚΚΕ μέσω των μελών τους και όχι, για πα­ρά­δειγ­μα, να καλεί η ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ, η ΛΑΕ, το ΚΚΕ-ΜΛ, το ΚΚΕ, την Πλεύ­ση, κά­ποιους τρο­τσκι­στές, κά­ποιους άλ­λους δια­γραμ­μέ­νους πρώην ΚΚΕ, την τάδε ομάδα, τους πέντε που φύγαν το χίλια οχτα­κό­σια τόσο, διά­φο­ρες τέ­τοιες ομά­δες, να συ­νεν­νοη­θού­με λέει.
Αυτό είναι υπαρ­κτό γε­γο­νός, έγινε πριν μια βδο­μά­δα, να μα­ζευ­τού­με όλες αυτές οι πο­λι­τι­κές δυ­νά­μεις της Αρι­στε­ράς, να απο­φα­σί­σου­με να γίνει μια απερ­γία για τα μέτρα αυτά της αξιο­λό­γη­σης και να πάμε την άλλη Τε­τάρ­τη σε μια βδο­μά­δα και να κά­νου­με την πα­νελ­λα­δι­κή απερ­γία, για να πάμε να κα­πε­λώ­σου­με το ερ­γα­τι­κό – λαϊκό κί­νη­μα. Κα­τα­ντά γε­λοίο. Και τους λέμε: Ρε πα­λι­κά­ρια, έχετε συν­δι­κα­λι­στές, έχετε αν­θρώ­πους στο κί­νη­μα, αυ­τούς που έχετε, εντά­ξει το ΚΚΕ, το ΠΑΜΕ έχει πε­ρισ­σό­τε­ρους, θα πάμε σ’ αυτά τα σω­μα­τεία στις Ομο­σπον­δί­ες, στα Ερ­γα­τι­κά Κέ­ντρα, όπου θέ­λε­τε και θα τους βά­λου­με αυτό το ζή­τη­μα. Θα συ­ζη­τή­σου­με τα αι­τή­μα­τα, μέσα στις συ­νε­λεύ­σεις, εκεί θα γίνει και η δια­πά­λη η απα­ραί­τη­τη.»

Τι μας ακρι­βώς μας λέει ο Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας

Τα πράγ­μα­τα είναι πολύ κα­θα­ρά: ο «σύ­ντρο­φος Γραμ­μα­τέ­ας» λέει ότι το ΚΚΕ είναι υπέρ της δη­μιουρ­γί­ας μιας πλα­τιάς Κοι­νω­νι­κής Συμ­μα­χί­ας αλλά ζη­τά­ει σαν απα­ραί­τη­το όρο τα κόμ­μα­τα και οι ορ­γα­νώ­σεις της Αρι­στε­ράς να δια­λυ­θούν μέσα σ’ αυτή την Κοι­νω­νι­κή Συμ­μα­χία: στε­λέ­χη και μέλη της Αρι­στε­ράς, μαζί με αυ­τούς που ψή­φι­σαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, ΝΔ και «ακόμα οτι­δή­πο­τε κόμμα, αρκεί τα προ­βλή­μα­τα του να είναι κοινά»!!
Πολύ θα θέ­λα­με να μά­θου­με μια τέ­τοια πρό­τα­ση, σε ποιο εδά­φιο του Μαρ­ξι­σμού-Λε­νι­νι­σμού, έχει ανα­φο­ρά! Δεν έχει που­θε­νά!!
Αυτές οι αντι­λή­ψεις είναι στη χει­ρό­τε­ρη πε­ρί­πτω­ση αστι­κές και στην κα­λύ­τε­ρη αναρ­χι­κές!! Είναι οι από­ψεις που θέ­λουν τα κόμ­μα­τα και την πο­λι­τι­κή έξω από τα συν­δι­κά­τα και γε­νι­κά τις ορ­γα­νώ­σεις του ερ­γα­τι­κού-λαϊ­κού κι­νή­μα­τος!!
Εί­μα­στε στα 100 χρό­νια από την επα­νά­στα­ση την Οκτω­βρια­νή, έχει αξία να μα­θαί­νου­με από το ότι συ­νέ­βη τότε.
Η κοι­νω­νι­κή συμ­μα­χία το ’17 εκ­φρά­στη­κε από τα Σο­βιέτ. Στα Σο­βιέτ οι αντι­πρό­σω­ποι δεν άφη­ναν έξω από την πόρτα την κομ­μα­τι­κή τους ταυ­τό­τη­τα! Η δε επα­νά­στα­ση έγινε δυ­να­τή όταν οι Μπολ­σε­βί­κοι, δη­μό­σια, κα­θα­ρά και ανοι­κτά, πήραν την πλειο­ψη­φία έχο­ντας κερ­δί­σει, σαν Κόμμα, την εμπι­στο­σύ­νη των ερ­γα­τι­κών μαζών.
Εί­μα­στε στο Μάρτη, και έχου­με, επί­σης, την επέ­τειο από την αντε­πα­να­στα­τι­κή εξέ­γερ­ση της Κρον­στάν­δης (το Μάρτη του 1921). Ποιο ήταν το βα­σι­κό αί­τη­μα αυτής της μι­κρο­α­στι­κής εξέ­γερ­σης: Έξω οι Κομ­μου­νι­στές (Μπολ­σε­βί­κοι) και τα Κόμ­μα­τα από τα Σο­βιέτ!!

Ποιο θα είναι το πρό­γραμ­μα της Κοι­νω­νι­κής Συμ­μα­χί­ας;

Η απά­ντη­ση που δίνει το γραμ­μα­τέ­ας του ΚΚΕ σ’ αυτό το ερώ­τη­μα είναι η ακό­λου­θη:
«Θα έχει πο­λι­τι­κό χα­ρα­κτή­ρα, πρό­γραμ­μα, σχέ­διο, θα έχει κα­τεύ­θυν­ση ενά­ντια στα μο­νο­πώ­λια, ενά­ντια στο σύ­στη­μα αυτό, θα φτά­νει μέχρι την ερ­γα­τι­κή, τη λαϊκή εξου­σία…»
Πολύ καλά!!
Ποιος θα το απο­φα­σί­σει και με ποιο τρόπο, αυτό το πρό­γραμ­μα;
Ο ερ­γά­της , ο αγρό­της, ο επαγ­γελ­μα­τί­ας, ο κα­τα­πιε­σμέ­νος, αυτός που ψή­φι­σε ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, «ακόμα οτι­δή­πο­τε κόμμα…. αρκεί τα προ­βλή­μα­τα του να είναι κοινά», ξαφ­νι­κά, ως δια μα­γεί­ας, μέσα από μια δια­δι­κα­σία «επι­φοί­τη­σης» όλοι αυτοί μαζί θα κα­τα­λή­ξουν στις ίδιες κοι­νές αντι­λή­ψεις και θέ­σεις;
Όχι, αυτά δεν συμ­βαί­νουν στην πραγ­μα­τι­κή ζωή.
Γιατί μπο­ρεί να όλοι να έχου­με κοινά προ­βλή­μα­τα αλλά αυτοί που ψή­φι­σαν «ακόμα οτι­δή­πο­τε κόμμα» έχουν άλλες απα­ντή­σεις και άλλες λύ­σεις από τους κομ­μου­νι­στές για τα κοινά προ­βλή­μα­τα, έχουν αυ­τα­πά­τες για το σύ­στη­μα και όχι μόνο.
Για να μπουν όλοι αυτοί στην «Κοι­νω­νι­κή Συμ­μα­χία», με βάση τους όρους που θέτει η ηγε­σία του κόμ­μα­τος, θα πρέ­πει να απο­δε­χτούν πρώτα το πρό­γραμ­μα που «θα έχει κα­τεύ­θυν­ση ενά­ντια στα μο­νο­πώ­λια, ενά­ντια στο σύ­στη­μα». Ζη­τά­ει δη­λα­δή από αυ­τούς να γί­νουν πρώτα αρι­στε­ροί και μετά να μπουν στην Συμ­μα­χία! Αν όμως υιο­θε­τή­σουν ένα τέ­τοιο πρό­γραμ­μα, και πε­ρά­σουν έτσι στο στρα­τό­πε­δο της Αρι­στε­ράς, δεν υπάρ­χει λόγος να μπουν σε «κοι­νω­νι­κή συμ­μα­χία», δεν χρειά­ζε­ται καν η «κοι­νω­νι­κή συμ­μα­χία» – θα μπουν κατ’ ευ­θεί­αν, στο ΚΚΕ.
Τα πράγ­μα­τα, βέ­βαια, δεν λει­τουρ­γούν έτσι – ο κό­σμος δεν γί­νε­ται πρώτα αρι­στε­ρός και μετά να μπει σε κοι­νω­νι­κούς αγώ­νες και κοι­νω­νι­κές συμ­μα­χί­ες. Γι’ αυτό λέμε ότι το πρό­γραμ­μα μιας κοι­νω­νι­κής συμ­μα­χί­ας πρέ­πει να ξε­κι­νά­ει από τα  άμεσα προ­βλή­μα­τα και να είναι με­τα­βα­τι­κό – δη­λα­δή να χτί­ζει σιγά σιγά την αντί­λη­ψη για την ανά­γκη ανα­τρο­πής του κα­πι­τα­λι­σμού κι όχι να θέτει αυτό σαν προ­ϋ­πό­θε­ση και όρο για να υπάρ­ξει η συμ­μα­χία.
Μέσα από αυτή την εμπει­ρία και μέσα από αυτή την πο­ρεία τα λαϊκά στρώ­μα­τα θα κι­νη­θούν προς τα αρι­στε­ρά και θα φτά­σουν –σ’ αυτό δεν υπάρ­χει καμία υπερ­βο­λή– σε επα­να­στα­τι­κά συ­μπε­ρά­σμα­τα!

Δύο τινά

Για να το κά­νου­με πιο πε­ρι­γρα­φι­κό, υπάρ­χουν δύο τινά: Πρώτο το να πε­ρι­μέ­νου­με όσους ψή­φι­σαν τα αστι­κά κόμ­μα­τα να γί­νουν αρι­στε­ροί για να χτί­σου­με την Κοι­νω­νι­κή Συμ­μα­χία. Δεύ­τε­ρο, να ξε­κι­νή­σου­με εδώ και τώρα την Κοι­νω­νι­κή Συμ­μα­χία με τους αρι­στε­ρούς που υπάρ­χουν στις ορ­γα­νώ­σεις της Αρι­στε­ράς, στην προ­ο­πτι­κή να τρα­βή­ξου­με μέσα από την ενω­τι­κή δράση μας και το με­τα­βα­τι­κό σο­σια­λι­στι­κό μας πρό­γραμ­μα (που μπο­ρεί να συμ­φω­νη­θεί από τις ορ­γα­νώ­σεις της Αρι­στε­ράς) όλους αυ­τούς που ψή­φι­σαν αστι­κά κόμ­μα­τα.
Το πρώτο δεν θα γίνει ποτέ! Είναι εντε­λώς μη ρε­α­λι­στι­κό! Το δεύ­τε­ρο είναι ο μόνος δυ­να­τός, ρε­α­λι­στι­κός, πρα­κτι­κός δρό­μος.

Ακόμα πιο πρα­κτι­κά

Αλλά ας δούμε ακόμα πιο πρα­κτι­κά το ζή­τη­μα.
Ερώ­τη­μα πρώτο, ποιος θα πάρει την πρω­το­βου­λία για την συ­γκρό­τη­ση της Κοι­νω­νι­κής Συμ­μα­χί­ας;
Λο­γι­κή απά­ντη­ση: Η κά­ποια στε­λέ­χη και μέλη του ΚΚΕ που θα βα­πτι­στούν «πρω­το­βου­λία» για την Κοι­νω­νι­κή Συμ­μα­χία, ή θα κα­λέ­σει το ΚΚΕ τις ορ­γα­νώ­σεις της Αρι­στε­ράς, πράγ­μα όμως που απο­κλεί­ει!! Επο­μέ­νως, για το ΚΚΕ υπάρ­χει μόνο η πρώτη επι­λο­γή!
Άρα πάμε για κα­τα­σκευή τύπου ΠΑΜΕ, δη­λα­δή, για να μην κρυ­βό­μα­στε πίσω από το δά­κτυ­λο μας, σε «Κοι­νω­νι­κή Συμ­μα­χία με κορμό το  ΚΚΕ» ή πιο σωστά «του ΚΚΕ με τον εαυτό του». Γιατί στην πράξη το ΚΚΕ είναι σαν κόμμα μέσα στο ΠΑΜΕ όπως και μέσα σε όλα τα μέ­τω­πα του και όποιος λέει το αντί­θε­το κο­ροϊ­δεύ­ει τον κόσμο και τον εαυτό του.

Ερώ­τη­μα δεύ­τε­ρο, ποιο όρ­γα­νο θα απο­φα­σί­σει το πρό­γραμ­μα της Κοι­νω­νι­κής Συμ­μα­χί­ας;

Μα τι ερώ­τη­ση είναι αυτή; Ο ΓΓ είναι σαφής σ’ αυτό:
«θα χει κα­τεύ­θυν­ση ενά­ντια στα μο­νο­πώ­λια ….(και) ….θα φτά­νει μέχρι την ερ­γα­τι­κή, τη λαϊκή εξου­σία».

Άρα το πρό­γραμ­μα είναι προ­α­πο­φα­σι­σμέ­νο.
Για να μην το πο­λυ­τρα­βά­με, το πράγ­μα είναι κα­θα­ρό: όταν ο ΓΓ λέει ότι
«το ΚΚΕ δεν θα είναι σαν κόμμα μέσα στην σε αυτή την κοι­νω­νι­κή συμ­μα­χία»
δεν πέ­φτει στον αναρ­χι­σμό αλλά στην πο­λι­τι­κή απάτη! Δεν λέει την αλή­θεια δη­λα­δή.
Εξάλ­λου το λένε τα βα­σι­κά συν­θή­μα­τα του 20ου Συ­νε­δρί­ου: Ισχυ­ρο­ποιού­με το ΚΚΕ, Για Δυ­να­τό Ερ­γα­τι­κό Κί­νη­μα και Κοι­νω­νι­κή Συμ­μα­χία, Για την Εξου­σία-Σο­σια­λι­σμό.
Όπως βγαί­νει ξε­κά­θα­ρα από την το­πο­θέ­τη­ση του ΓΓ, το ζη­τού­με­νο για το ΚΚΕ εστιά­ζε­ται στη φράση «άρα και άλλες πο­λι­τι­κές δυ­νά­μεις δεν πρέ­πει να είναι ως τέ­τοιες»  πράγ­μα που ση­μαί­νει να δια­λυ­θούν όλες οι άλλες ορ­γα­νώ­σεις της Αρι­στε­ράς να εντα­χθούν σαν άτομα στην «Κοι­νω­νι­κή Συμ­μα­χία» δη­λα­δή στο ΠΑΜΕ και στις άλλες με­τω­πι­κές ορ­γα­νώ­σεις του ΚΚΕ.

Σύ­ντρο­φοι, αυτά τα πράγ­μα­τα δεν γί­νο­νται! Αυτές οι από­ψεις δεν υπάρ­χουν στην ιστο­ρία του επα­να­στα­τι­κού κι­νή­μα­τος και ιδιαί­τε­ρα στις πα­ρα­δό­σεις του Μπολ­σε­βι­κι­σμού! Είναι από­ψεις αντι­δρα­στι­κές και επι­ζή­μιες γιατί συγ­χύ­ζουν και εξα­πα­τούν το κί­νη­μα! Αν το ΚΚΕ θέλει να κάνει πραγ­μα­τι­κά κοι­νω­νι­κή συμ­μα­χία πρέ­πει να απευ­θυν­θεί ενω­τι­κά στην υπό­λοι­πη Αρι­στε­ρά. Δια­φο­ρε­τι­κά η «κοι­νω­νι­κή συμ­μα­χία» του θα μεί­νει για πάντα στα χαρ­τιά

πηγή: iskra.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου