.

.
Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο Χαϊδαρίου καταδικάζει τα γεγονότα που διαδραματίζονται στη πόλη μας


Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαϊδαρίου καταδικάζει με όλους τους τρόπους τα φαινόμενα τραμπουκισμού και εκφοβισμού του Δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων της Νέας Φιλαδέλφειας που έλαβαν χώρα το προηγούμενο διάστημα για το θέμα ανέγερσης του γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τέτοιες πρακτικές είναι ξένες προς το λαϊκό κίνημα, δεν εκφράζουν τη συλλογική δράση, αλλά συγκεκριμένα συμφέροντα.

Υπε­ρα­σπι­ζό­μα­στε, γιατί απο­τε­λεί βα­σι­κή μας αρχή, την ελευ­θε­ρία της έκ­φρα­σης και της συλ­λο­γι­κής δρά­σης. Κα­θέ­νας πρέ­πει να έχει το δι­καί­ω­μα να λέει ελεύ­θε­ρα τη γνώμη του, όποια κι αν είναι αυτή, χωρίς να αι­σθά­νε­ται φόβο. Ακόμα, και εκεί­νοι που έχουν αντί­θε­τες από­ψεις για ένα θέμα, έχουν το ίδιο δι­καί­ω­μα στο να τις εκ­φρά­ζουν και να τις υπο­στη­ρί­ζουν με επι­χει­ρή­μα­τα.


Οι αι­ρε­τοί που έχουν εκλε­γεί από το λαό της πε­ριο­χής αλλά και κάθε πο­λί­της έχει το δι­καί­ω­μα να εκ­φρά­ζει την άποψή του, όποια και αν είναι αυτή, χωρίς να φι­μώ­νε­ται, χωρίς να αι­σθά­νε­ται φόβο, πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρο να εκ­φο­βί­ζε­ται με σκοπό την απο­σιώ­πη­ση της άπο­ψής του.

Ει­δι­κά, οι συ­νε­δριά­σεις του Δη­μο­τι­κού Συμ­βού­λιο πρέ­πει να δί­νουν βήμα  έκ­φρα­σης, όχι μόνο στα αι­ρε­τά πρό­σω­πα, αλλά σε κάθε πο­λί­τη ή εκ­πρό­σω­πο μα­ζι­κού φορέα ώστε να εκ­φρά­ζει τη γνώμη του, να λέει τον προ­βλη­μα­τι­σμό του στα πλαί­σια πάντα της ελευ­θε­ρί­ας της έκ­φρα­σης για όποιο θέμα επι­θυ­μεί.

1 σχόλιο:

  1. Το μεγαλύτερο κέρδος του τελευταίου χρονικού διαστήματος είναι ότι έπεσαν με πάταγο οι μάσκες που για αρκετά χρόνια φόραγαν επιμελώς κάποιοι λίγοι ευτυχώς συμπολίτες(?) μας στην προσπάθειά τους να κρύψουν το φασισμό που κουβαλάνε. Εν καιρώ όλα με τα ονόματά τους.

    ΑπάντησηΔιαγραφή