.

.
Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Γήπεδο Μελισσανίδη (ΑΕΚ): Ένα εξώδικο με οσμή παρακράτουςΓιώργος Κατερίνης

«Θα θέλαμε να σας επαναφέρουμε στη νόμιμη τάξη σαν αρμόδια υπάλληλος του δήμου μας».

Με αυτή τη διατύπωση κάποιοι αυτόκλητοι υπερασπιστές της «νομίμου τάξεως» εκτοξεύουν απειλητικό εξώδικο στην προϊσταμένη των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας καλώντας την να πράξει το απίστευτο: «να μην παίρνετε θέση δια της μη υπογραφής σας την υψομετρική μελέτη, στη γνωστή σκοπούμενη και παράνομη αδιαλλαξία των πολιτικών προϊσταμένων σας». Οι απειλές άμεσες: «εγκυμονεί σοβαρό νομικό πρόβλημα για την υπαλληλική σας ιδιότητα και την εν γένη εξέλιξή σας» (η ορθογραφία των υπογραφόντων το εξώδικο).
Με αυτή τη δια­τύ­πω­ση κά­ποιοι αυ­τό­κλη­τοι υπε­ρα­σπι­στές της «νο­μί­μου τά­ξε­ως» εκτο­ξεύ­ουν απει­λη­τι­κό εξώ­δι­κο στην προϊ­στα­μέ­νη των τε­χνι­κών υπη­ρε­σιών του Δήμου Ν. Φι­λα­δέλ­φειας – Ν. Χαλ­κη­δό­νας κα­λώ­ντας την να πρά­ξει το απί­στευ­το: «να μην παίρ­νε­τε θέση δια της μη υπο­γρα­φής σας την υψο­με­τρι­κή με­λέ­τη, στη γνω­στή σκο­πού­με­νη και πα­ρά­νο­μη αδιαλ­λα­ξία των πο­λι­τι­κών προϊ­στα­μέ­νων σας». Οι απει­λές άμε­σες: «εγκυ­μο­νεί σο­βα­ρό νο­μι­κό πρό­βλη­μα για την υπαλ­λη­λι­κή σας ιδιό­τη­τα και την εν γένη εξέ­λι­ξή σας» (η ορ­θο­γρα­φία των υπο­γρα­φό­ντων το εξώ­δι­κο).

Πριν σχο­λιά­σου­με την ενέρ­γεια της αυ­το­α­πο­κα­λού­με­νης κί­νη­σης πο­λι­τών, θα πρέ­πει να απευ­θύ­νου­με επεί­γου­σα έκ­κλη­ση σε κάθε Αρχή αυτής της χώρας να ανα­λά­βει πρω­το­βου­λία υπε­ρά­σπι­σης, όχι μόνο της συ­γκε­κρι­μέ­νης, αλλά και όλων των υπαλ­λή­λων του Δήμου, της Πε­ρι­φέ­ρειας, των αρ­μό­διων υπουρ­γεί­ων, οι οποί­οι άμεσα απει­λού­νται και εκ­βιά­ζο­νται να πρά­ξουν σύμ­φω­να με αυτά που οι συ­γκε­κρι­μέ­νοι «πο­λί­τες» θε­ω­ρούν ότι προ­στα­τεύ­ουν τα συμ­φέ­ρο­ντά τους. Πε­ρι­μέ­νου­με κά­ποιον εκ­πρό­σω­πο της δι­καιο­σύ­νης, ή κά­ποιας άλλης Αρχής να δρά­σει αυ­το­δί­καια ενα­ντί­ον αυτής της θρα­σύ­τα­της ανά­μι­ξης στην κρα­τι­κή διοί­κη­ση, η οποία θυ­μί­ζει επο­χές δρά­σης του πα­ρα­κρά­τους.

Ας δούμε όμως την ουσία του εξω­δί­κου και της ανα­κοί­νω­σης που το συ­νο­δεύ­ει:

Ποιοι είναι οι κύ­ριοι που απαρ­τί­ζουν τη νε­ο­εμ­φα­νι­ζό­με­νη κί­νη­ση πο­λι­τών με την επω­νυ­μία «Άλλη Εντε­λώς Κα­τά­στα­ση» (ΑΕΚ);

Οι ίδιοι αυ­το-συ­στή­νο­νται ως φίλοι της ΑΕΚ που έχουν επεν­δύ­σει το «υστέ­ρη­μά τους» δη­μιουρ­γώ­ντας επι­χεί­ρη­ση πο­ντά­ρο­ντας στην προ­ο­πτι­κή ανέ­γερ­σης του γη­πέ­δου.

Ποιο σκοπό εξυ­πη­ρε­τεί η κί­νη­σή τους;

Κατά την άποψή τους η υπε­ρά­σπι­ση του «έν­νο­μου συμ­φέ­ρο­ντός τους».

Πώς το υπε­ρα­σπί­ζουν;
 
Με την αιφ­νι­δια­στι­κή επί­σκε­ψή τους στο γρα­φείο της προϊ­στα­μέ­νης τε­χνι­κών υπη­ρε­σιών του Δήμου, με το ως άνω ανα­φε­ρό­με­νο εξώ­δι­κο και με την ορ­γά­νω­σή τους «με το βλέμ­μα στις επό­με­νες δη­μο­τι­κές εκλο­γές». 

Αφή­νου­με ασχο­λί­α­στα τους ρα­τσι­στι­κούς υπαι­νιγ­μούς περί της κα­τα­γω­γής του δη­μάρ­χου και τις υπο­τι­μη­τι­κές εκ­φρά­σεις για το άλσος της πόλης μας. Και στε­κό­μα­στε μόνο στην ουσία της κί­νη­σής τους. Από πότε η «προσ­δο­κία» οι­κο­νο­μι­κού οφέ­λους από το γή­πε­δο Με­λι­σα­νί­δη δίνει το δι­καί­ω­μα σε οποιον­δή­πο­τε να υπει­σέρ­χε­ται στις διοι­κη­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες του Δήμου ή του κρά­τους; Από πότε ο κάθε αυ­τό­κλη­τος υπε­ρα­σπι­στής της νο­μι­μό­τη­τας απο­κτά το δι­καί­ω­μα να εγκα­λεί και να απει­λεί διοι­κη­τι­κούς λει­τουρ­γούς, πα­ρεμ­βαί­νο­ντας με αυτό τον άγαρ­μπο τρόπο στις λει­τουρ­γί­ες της διοί­κη­σης;

Μέχρι σή­με­ρα εί­χα­με ζήσει στην πόλη τις εφορ­μή­σεις ανώ­νυ­μων, τις απει­λές και τους τρα­μπου­κι­σμούς, την πα­ρε­μπό­δι­ση εκ­δη­λώ­σε­ων και συ­νε­δριά­σε­ων. Σή­με­ρα το πα­ρα­κρά­τος περνά σε νέα φάση, απο­κτώ­ντας κά­λυμ­μα ορ­γά­νω­σης, νο­μι­κούς (και πο­λι­τι­κούς;) εκ­φρα­στές και επι­διώ­κει να ανα­λά­βει τη διοί­κη­ση της πόλης, κα­λώ­ντας σε ανυ­πα­κοή στα νό­μι­μα εκλεγ­μέ­να όρ­γα­να διοί­κη­σης. Τι άλλο μπο­ρού­με να πε­ρι­μέ­νου­με από τη δράση τέ­τοιων ανε­ξέ­λεγ­κτων ομά­δων; Ως πότε οι πο­λι­τι­κοί και διοι­κη­τι­κοί θε­σμοί της πόλης και του κρά­τους θα ανέ­χο­νται να εκ­κο­λά­πτε­ται στην πόλη μας (αλλά και έξω από αυτήν) ένα τέ­τοιο απει­λη­τι­κό μόρ­φω­μα; Και φυ­σι­κά, οι πο­λί­τες αυτής της πόλης, οι μο­να­δι­κοί που έχουν πραγ­μα­τι­κά έν­νο­μο συμ­φέ­ρον να εκ­φρά­ζουν την άποψή τους και να δια­χει­ρί­ζο­νται τις τύχες αυτού του τόπου θα δε­χτούν κά­ποιους αυ­τό­κλη­τους να σφε­τε­ρί­ζο­νται την εκ­προ­σώ­πη­ση και να συ­μπε­ρι­φέ­ρο­νται ως ιδιο­κτή­τες της πόλης και του δήμου;

Στη χώρα που γνώ­ρι­σε στο πα­ρελ­θόν ορ­γα­νώ­σεις τύπου «καρ­φί­τσα», αλλά και τις προ­σφά­τως απο­κα­λυ­φθεί­σες δρά­σεις της ορ­γά­νω­σης «κόκ­κι­νη προ­βιά», δεν χρειά­ζε­ται να πε­ρι­μέ­νου­με ένα νέο «Λα­μπρά­κη» για να δρά­σου­με.

πηγή:  rproject.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου