.

.
Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Παραιτήθηκε η Αντιδήμαρχος Παιδείας Χαρά Ρόκου - Ορίστηκε Εντεταλμένη Δημοτική ΣύμβουλοςΘΕΜΑ : «Αποδοχή Παραίτησης Αντιδηµάρχου και Ορισµός αυτής ως Εντεταλµένης Συµβούλου»


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33/2017Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης

– Πρόγραµµα Καλλικράτης», αναφορικά µε τις αρµοδιότητες του Δηµάρχου, τον ορισµό Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του Δηµάρχου.

2.      Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν.3463/2006 «Νέος Δηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006).

3.      Την υπ’ αριθµ. 15150/15-04-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθµιοι και Δευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας µε τον ν. 3852/2010», όπως ισχύει.

4.      Την µε αριθµό 868/2014 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

5.      Το από 15078/01-09-2014 Πρωτόκολλο Ορκωµοσίας των Δηµοτικών Συµβούλων του Δήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος.6.      Τον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος (3013/Β/13-11-2012).


7.      Την αριθ. πρωτ. 1281/19-1-2017 δήλωση παραίτησης της Δηµοτικής Συµβούλου της πλειοψηφίας κας Ρόκου Χαρίκλειας από τη θέση της Αντιδηµάρχου για θέµατα Παιδείας και Πολιτισµού του Δήµου για τους αναφερόµενους στην ανωτέρω δήλωση λόγους.

8.      Την ανάγκη εύρυθµης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήµου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


Α. Αποδέχεται την αριθ. πρωτ. 1281/19-1-2017 παραίτηση της Δηµοτικής Συµβούλου της πλειοψηφίας κας Ρόκου Χαρίκλειας του Μενελάου από τη θέση της Αντιδηµάρχου για θέµατα Παιδείας και Πολιτισµού του Δήµου για τους αναφερόµενους στην ανωτέρω δήλωση λόγους.

Β. Ορίζει την ανωτέρω Δηµοτική Σύµβουλο της πλειοψηφίας ως Εντεταλµένη Δηµοτική Σύµβουλο του Δήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος από την εποµένη της εκδόσεως της παρούσας έως τις 28-02-2017 , αναθέτοντας σε αυτή, χωρίς αµοιβή, την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισµό, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων «Με εντολή Δηµάρχου»:

Την κα Ρόκου Χαρίκλεια του Μενελάου , αναθέτοντας σε αυτήν την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισµό, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων του Γραφείου Παιδείας και Πολιτισµού του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήµου (3013/Β/13-11-2012).Η      άσκηση των αρµοδιοτήτων της Εντεταλµένης Συµβούλου θα γίνεται σε συνεννόηση µε τον Δήµαρχο και τους Αντιδηµάρχους. Σε κάθε περίπτωση τον εκάστοτε απόντα ή κωλυόµενο Εντεταλµένο Δηµοτικό Σύµβουλο αναπληρώνει ο Δήµαρχος.

Η    παρούσα ισχύει από την εποµένη της έκδοσής της έως τις 28-02-2017, πλην τροποποίησης ή ανάκλησής της.

Από την εφαρµογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού ή δηµοτικού προϋπολογισµού.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην ανωτέρω Δηµοτική Σύµβουλο και να δηµοσιευθεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού, καθώς και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήµου και στο Πρόγραµµα «Διαύγεια».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

1 σχόλιο: