.

.
Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Ο δήμος Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας ενημερώνει για πρόσληψη συμβασιούχου στη Κοινωφελή ΕπιχείρησηΠΕΡΙΛΗΨΗ

             Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας
             ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ' άρθρο 21 του
             Ν.2190/1994,  όπως ισχύει
            (Για όλους τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994


ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                   Ν.Χαλκ/να:14/02/2017
            ΔΗΜΟΥ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ-ΧΑΛ/ΝΟΣ                 Αρ. Πρωτ. :242

                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Πρόσληψης για μία (1)  θέση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  της  Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος που εδρεύει στην Ν.Χαλκηδόνα οδός Αγ.Αναργύρων 11 ΤΚ 14343

Έχοντας υπόψη:

1.     Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει.
2.     Την υπ’ αριθμ. 3613/29-11-2016 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί Ένταξης της Πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος» με Κωδικό ΟΠΣ 5002334 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
3.     Τις διατάξεις του άρθρου 51, παρ. 4α και 4β, του Ν. 4407/2016 περί μη  έγκρισης της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 και για αρχική πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που ασχολείται σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
4.     Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΦΧ   Ανακοινώνει:
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (Κ.Η.Φ.Η.)», στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, που εδρεύει στο Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
100
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος
 (Για τη στελέχωση του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος)
Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Καθαριότητας)
Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2017, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
100
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριος τίτλος τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το έτος 1980 απολυτήριος τίτλος Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος Κατώτερης Τεχνικής σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση ( με κωδικό έντυπο ασεπ ΣΟΧ.4) στα  γραφεία της υπηρεσίας μας, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή , οδός Αγ. Αναργύρων 11 Ν. Χαλκηδόνα στην  κ. Αλιμπέρτη Ειρήνη  εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού  ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (§ 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994) δηλαδή από 20/02/2017 έως 01/03/2017.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)


                                                    Για την ΚΕΔΦΧ

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου